Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

A Keresztény világ legnagyobb ünnepének alkalmából, Igaz magyar Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk, minden Tagtársunknak és kedves Családjának!

A Keresztény világ legnagyobb ünnepének alkalmából, Igaz magyar  Áldott Karácsonyi Ünnepeket  Kívánunk, minden Tagtársunknak és kedves Családjának, Isten áldásával!

A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét után, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékeznek.

Minden évben december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Talán azért esett erre a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét, illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor van a téli napforduló a Föld északi féltekéjén, illetve a korai keresztények ezen a napon Jézus születését ünnepelték.

A keresztény ünnep Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.

Az ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, színes üveggömbök, girlandok, szaloncukor, fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése.

Magyar karácsony

Magyarországon a keresztények számára Jézus születése napjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). A református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vesznek részt, majd másnap úrvacsorát vesznek. December 24-én hagyományosan a katolikus családok böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos guba volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalokra.

A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó termést remélve.

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek.
December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi együttlét általában 24-e estéje (szenteste), míg a nyugat-európai országokban többnyire 25-e.


Szaloncukorral díszített hagyományos magyar karácsonyfa

A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét.

Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy több szereplős dramatizált játék volt és az egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A dramatizált játék fő eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás párbeszédére épült. A betlehemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a kistemplomot vivő két angyal, a három pásztor, illetve a szatmári országrészben őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja.

 

 

Áldd meg, Isten, a magyart

 

Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!
Áldd meg, Isten, a magyart karácsony éjszakáján!
Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,
Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért,
És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állít,
De lélekben itthon vannak mind egy szálig!...

Kiket - mint tékozló gyermekeket - már elveszettnek hittünk.
Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk
És a magyar röghöz láncoló szeretet,
Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,
Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.

Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot..
Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott!-
Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

Üzenet minden Magyarnak!

Ne félj, Testvér, jön a Karácsony...

Magad vagy? Fázol? Nem kell a JÁSZOL?
Beborult Feletted az ég?
Szíveden burkot képzett a jég?

Ne félj, Testvér, jön a Karácsony,
Csillagok gyúlnak az égi tisztáson,
Szikrát szór a jégcsap az ágon,
Zendül a Csend az egész világon.

Ne félj, Testvér, jöjj a tisztásra,
Hó borul most a gyászos irtásra.
Ma csak azt nézd, hogy magas az Égbolt.
A bajra, a gyászra mondd azt, hogy rég volt...

Itt a Megváltó, fogja a kezed!
Párás ajkáról hallod a neved...
Fontos vagy Neki, eljött hát Hozzád.
Nézd csak? Fázik... Add Néki ruhád.

Nem vagy egyedül! E néphez tartozol!
Magyar Karácsony, te igaz dalt hozol.
Fuldoklik a Nép a keresztek alatt,
Hó alatt üzenet suhanva halad:

"Bírd ki, Testvér, bírd ki ezt a telet,
Tavaszt ígér a krisztusi üzenet!
Burkold be a lelked csillagtakaróval,
Öleld a Megváltót IGAZ MAGYAR SZÓVAL"

Magyar Karácsony

A magyar Karácsony szomorú karácsony,
fáján sok kis angyal függ majd' minden ágon,
üzennek szomorú, magányos öregnek,
nekünk üzennek a meg nem születettek.
Ez a karácsonyfa csupa vörös és kék,
elnyomják a zöldnek természetes színét,
de aki szegények igazáért szólna,
annak holnapra már kenyere sem volna.

Reszket a haza a ködös hidegben,
tivéletek együtt hajléktalan lettem,
nem fogad be senki igaz magyar szóval,
József és Mária immár meg sem szólal.
Nincsen már hajléka a magyar igének,
a szegény magyarok hallgatnak és félnek.
Nem kedvezett nekik sem sors, sem szerencse,
hazug szótól hangos a Kárpát medence.

Jőjj el hozzánk újra, arra kérünk Téged,
Krisztus urunk, tovább ne büntesd e népet,
ne pártold tovább a vöröset és kéket,
zöldelljen végre az Igazság s az Élet!

Wass Albert
Magyar karácsony az égben

Aki még nem tudott róla, ám tudja meg,
hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok,
odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka
megráz egy fényes aranycsengőt.
Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak,
s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe,
ahol várja már őket Jézus Király karácsonyfája.
Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt,
s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán
az emlékezés gyertyáit.
Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal.
Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek,
akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához,
s ki-ki ráaggatja a maga imádságát.
Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak.
Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára.
Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak,
tudja azt mindenki.
De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az égben.
Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára
ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt.
Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel,
mint a magyar.
De Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s így is történt.
Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok,
egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt,
rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől,
hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem.
Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől,
hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá.
Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen,
amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán!
Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. ,,Pro libertate", suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar ,,Mennyből az angyal..."
De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót.
Majd az Úr Jézus jelt adott megint,
s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertől.
Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával.
Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ!
Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon,
szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset,
s alászálljanak vele kicsi Magyar honba.
Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az.
Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt,
kuksolt ott még mindig nagy ijedten.
Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat,
s kézen fogva elővezette onnan a szeplős kis angyalt.
,,Hát te minek bújtál oda?" - kérdezte tőle mosolyogva.
,,Restellem magamat" - vallotta be a szeplős. -
,,Elfelejtettem volt azt a csengőt, lássa."
,,Oh, hát te voltál az!" - nevetett az Úr.
,,Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is.
De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?"
,,Katika a nevem s Budapestről jöttem - felelte a vézna, szeplős kicsi angyal -
november negyedikén, Uram.
Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben.
Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet.
,,Isten hozott, Katika" - mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. ,,Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek?"
,,Küldtem, Uram" - felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt.
,,Aztán mit küldtél?" - kíváncsiskodott az Úr Jézus.
,,Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?"
A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt.
,,Nem imádságot küldtem" - vallotta be szégyenkezve.
Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott.
,,Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?"
,,Kenyeret" - felelte szepegve Katika. ,,Szép fehér égi kenyeret.
Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is" - tette hozzá bizalmasan. ,,S ha nem, hát az se baj.
De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már..."
Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek.
Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból.
Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt.
,,Jól tetted, Katika", mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, ,,sokszor a kenyér a legszebb imádság.
Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön.
Kenyeret."
Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. ,,Ne sírj, nagymama!" - kiáltotta hangos, csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot - ,
,Apuék nem éheznek többet odalent!
A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!"
Az Úr Jézus mosolygott.
S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem:
kisütött a nap Magyarország fölött!

Isten áldja Magyarországot!
Az Úr elküldte földünkre egyetlen fiát
Ki köztünk járva tanított, hitét adta át
Gyógyított, békített, erőt adott
Léptei nyomán áldást osztott

Megérintette az emberek szívét
Elárasztotta a követők lelkét
Istenre bízta minden gondunkat
Megmutatta nekünk a helyes utat

A hit cseppjeiből tengert teremtett
Amelyből mindenki szabadon meríthet
S aki vesz ebből, újjászülethet
A mennyország kapuján bebocsátást nyerhet

Sorsát elfogadta, szenvedés várta
A bűneinket magával ragadva
Feltámadással új reményt adott
Szeretetével megtámogatott

Itt volt közöttünk, sok utat bejárt
Azt kérte kövessük léptei nyomát
A fellobbanó lángban is lássuk meg arcát
Minden pillanatban hirdessük szavát

Az Úr általa küldte el a szeretetet
Mely alapja lett minden létezésnek
Nélküle a fényben is csak sötétséget láthatsz
S forró nap alatt is csak fagyos szívvel szólhatsz

Kezünkbe adta ezt az óriási kincset
Csak ez az, mi emberek közt békét teremthet
Minden szikrája egy könnycseppben a vágy
Hogy higgyük Öt, a föld megváltóját

Isten küldte Őt, közénk emberek közé
Jó magot szórni fájó szívek felé
Megmutatni nekünk, mi létünk értelme
Hogy leghatalmasabb kincs a szív szeretete

A szeretet, mely ad, s nem vár köszönetet
Mely befogad, és megölel téged
A szeretet, melyet emberi kéz nem teremthetett
Csak Isten adhatta nekünk embereknek

Örökül adta, vissza sosem kérte
Egyetlen fiát áldozta fel érte
Egyetlen fiát, kit nagyon szeretett
Azért, hogy most már te is szerethess.

                                

 


A  Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál tulajdonosa és szerkesztői.

 

Videó

Wass Albert:

A Magyar Nemzet hét parancsolata


1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.

3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.

4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.

5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.

7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

Wass Albert:

Ébredj, magyar!

Országodon kufárok osztoznak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.

Szétterelnének száz apróka pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.

Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.

Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.

Isten áldja Magyarországot!

Lásd még:

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/profiles/blogs/a-mai-napon...

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/profiles/blogs/magyarorsza...

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/profiles/blogs/lehet-hogy-...

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/forum/topics/magyar-unnepeink

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/group/konyhamuveszet-gaszt...

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/group/nemzeti-oldaliak-tar...

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/profiles/blogs/a-meteorolo...

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/profiles/blogs/a-liberal-c...

Megtekintések: 1230

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokHorváth Zsolt által a December 26, 2017-on 7:38pm-kor

Vajon ez, kiknek a szégyene? 

HozzászólásokSzerkesztő által a December 26, 2017-on 5:50pm-kor

Otthon a rántott hús, itt a közösség van

– utoljára osztottak ételt a Blahán

Valószínűleg az idei karácsonyi ételosztás volt az utolsó a Blahán. Ott jártunk, beszélgettünk. Arcok és történetek a tömegből.

A magyar családok többségénél a halat passzírozzák és nyitják a 20 százalékos tejfölt a töltött káposztához, amikor a Blahán nagykabátban, sálban és sapkában egyensúlyoznak a műanyag tálba mert meleg étellel a sörpadhoz. A krisna tudatú hívők által létrehozott Ételt az életért Alapítvány több mint egy évtizede szervez karácsonykor ételosztást a Blahán. Az első akciók még a Rókus kórház mellett voltak, aztán átkerült a térre, a Corvin áruház szomszédságába. Itt nagyobb a hely a több tonna élelmiszer és az emberek mozgatására.

Az évek alatt annyira tökéletesre fejlesztették az ételosztás gyakorlatát, hogy a többi felekezet is tőlük kér tanácsot, hogyan lehet ennyire zökkenőmentesen lebonyolítani az osztást.

Ma már sorszámot osztanak, hogy ne hajnalban kezdjenek sorba állni a rászorulók. Pontban 8:30-kor kezdik kiosztani a piros karszalagokat, aztán mindenki szétszéled, és 11-re visszajön, mert akkor osztják az ételt, amihez zacskónyi szeretetcsomag is jár. Idén a tartós élelmiszerek mellé – cukor, liszt, rizs, tészta, olaj – banán, alma és aszalt gyümölcs is került bele.

Azért, hogy ne legyen fennakadás, sárga kordonokkal terelgetik az embereket. Nem szép, és rossz érzetet kelt, de így gyorsabban megy a sor – magyarázzák a szervezők.

Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás
Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás

Idén a 10 fokos decemberi tavaszban 1600 embernek jutott meleg étel december 24-én, de a krisnások 25-én és 26-án is osztanak, akkor, amikor a többi szervezet már nem. Azt mondják, az igazi tömeg ezen a két napon van.

A szervezők szerint  valószínűleg ez az utolsó karácsonyi ételosztás a Blahán,

mert bár az engedélyük megvan, már jelezték nekik, hogy jövőre nem rendezhetik meg a szokásos helyszínen, más helyet kell találniuk. A 24.hu-nak azt mondták, már ötletelnek, egyelőre  azonban nem tudják, hol, de az biztos, hogy jövő karácsonykor is jóllakatják a nélkülözőket.

Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás
Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás

Több típusa van az ételre váróknak:

  • A csendes. A többség szégyelli, hogy ételért áll sorba. Nem beszélget, némán várja, hogy sorra kerüljön. Nem néz az ételosztók szemébe sem, legfeljebb egy halk köszönömöt mormol el, amikor megkapja az ételt. Másnap újra sorba áll.
  • Az elégedetlen. Nem jó az étel, kevés a gyümölcs a csomagban, hosszú a sor. Morogva elfogadja az ételt és a teát, lelkesen elfogyasztja. Másnap újra sorba áll.
  • A rutinos. Pontosan tudja, mikor kell érkezni. Gyakorlott mozdulatokkal markolja fel az ételt és a csomagot, int az ismerős arcoknak. Másnap újra sorba áll.

December 24-én mi is kint jártunk, hogy beszélgessünk az ételre várókkal, akik lehet, utoljára szobroztak a Blahán. Kevesen beszéltek, még kevesebben engedték, hogy fotózzuk őket. Arcok, sorszámok és történetek a tömegből:

246 és 247-es: Legalább nincs hideg

Nyugdíjas pár. Nem mindig jönnek, csak az utóbbi 2-3 évben lett rendszeres, hogy ételosztásra járnak. Nagyon kevés a nyugdíjuk, ezért állnak sorba.  Ha nincs ételosztás, akkor a nyugdíjas klubba vannak befizetve, ott kedvezményesen kapják az ebédet. Van jó is az idei karácsonyi ételosztásban: nincs hideg, ennek örülni kell. Jönnek mind a három nap, mert muszáj.

44-es: Csak a Jézuska tudja

Van kedved enni? Álljál be szépen a sor végére!

A 8 éves fiú határozottan rendre utasít mindenkit. Itt volt anyukájával jóval fél 9 előtt, hogy jó sorszámot kapjon. Ebéd után mennek haza, fél négykor jön a Jézuska. Írt neki levelet is: Star Warsos fénykardot kért, és tankot. „Igen, igazit. Nem tudom, megkapom-e. Csak a Jézuska tudja. Anya mikor kerülünk már sorra?”

1020-as: Otthon a rántott hús, itt a közösség van

Minden nap kijövök, igen – mondja határozottan Ildikó, aki rutinosan üldögél a tér egyik kőpadján. Nem akar még beállni a sorba, az ezresek még odébb vannak.

Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás
Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás

Két éven keresztül ő is ételt osztott a Hősök terén, most már fizikálisan nem bírná. Combnyaktörése volt, a fülét is műtötték, a cukra is magas. Nem bírna órákig állni és ételt osztani, kijönni viszont szeret, mert emberek között lehet. Szeret közösségben enni, és mindig megeszi, amit a krisnások adnak. Ha mégsem ízlik neki annyira, legfeljebb nem visz haza belőle. A cukor, a liszt, az olaj mindig jól jön, mert otthon rendszeresen süt-főz. Még mielőtt kijött a Blahára, kora reggel rántott húst sütött. Négy darabot. Nyugdíjasként egyedül tölti a karácsonyt, de legalább a Blahán közösségben ebédelhet.

138-as: Eggyel több adag jut otthon a családnak

Hétkor már itt voltam, hogy jó számot kapjak – mondja szinte büszkén egy férfi a sorban. Családja otthon van, készülődik a karácsonyra, ő kijött enni, és hogy hazavigye a lisztet, olajat.

Van munka meg lakás is a Nyugatinál, de nagy a család, nem elég a pénz.  Gyerekeket nem hozta ki, még kicsik, nem akarja őket ennek kitenni. Két-három éve jár a Blahára karácsonykor, így legalább otthon eggyel több adag jut a családnak.

A mai világban mindent meg kell, fogni, minden lehetőséggel élni kell. Ha ételosztás van, aki jönni kell.

334-es: Hiszek istenben, de ő hisz bennem?

Három éve nem sikerül összeszednem magam. Mindig eljutok valameddig, aztán…

Róbert 33 éves éves, elvált, az utcán él.

Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás
Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás

„Most az van, hogy egy kőművesnél dolgoztam, de el kellett jönnöm. Az albérletből is. Hogy látok-e reményt? Igen, magamat. Most egy pizzériában kaptam állást, heti két órában, havi 6500 forinttal jelentettek be. Valamit csinálnom kell, mert különben megőrülök. Gyakran járok ételosztásra. Éhes vagyok, enni kell.”

A csomagot, amit kap, eladja ezer forintért, mert a liszttel és cukorral meg a tésztával nem tud mit kezdeni.

Krisztusi korban van, azt hitte, 33 éves korára már meglesz a megváltás.

Hiszek istenben, úgy-ahogy, de ő hisz bennem?

Három gyereke van, a legidősebb 10 éves. „Voltam náluk, vettem nekik ajándékot, pedig nincs mit ennem. Örültek nagyon. Apuci a mindenük, pedig alig látnak. Azt nem tudják, hogy az utcán élek, de azt tudják, hogy bajban vagyok.”

36-os: Öt gyerek, öt zacskó

Fiatal nő, két hónapos babával a mellkasán. Korán jött, korán megy, viszi haza a csomagokat. Mind az öt gyerekre jut egy. A haza a gyerekotthont jelenti.

Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás
Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás
HozzászólásokHorváth Zsolt által a December 26, 2017-on 4:04pm-kor

Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek! 

HozzászólásokSzerkesztő által a December 26, 2017-on 3:13pm-kor

HozzászólásokSzerkesztő által a December 26, 2017-on 2:43pm-kor

Minden kedves barátunknak és támogatónknak áldott, békés karácsonyt kívánunk és jó egészséget, sok erőt az új esztendőre!


Szeretettel:

Magyar Patrióták Közössége

www.magyarpatriotak.hu


HozzászólásokHorváth Zsolt által a December 24, 2017-on 8:05pm-kor

Sajnos, már az időjárás sem a régi!   

HozzászólásokSzerkesztő által a December 24, 2017-on 5:23pm-kor

Sajnos idén ilyen karácsonyt csak képeken vagy filmeken láthatunk!

HozzászólásokSzerkesztő által a December 24, 2017-on 8:19am-kor

Raffaelo túrósan és Ördög golyó pofon

egyszerűen, gyorsan és sütés nélkül

Csodás finomságok sütés nélkül. Ünnepi alkalmakra is jó választás, mert könnyen elkészíthető és olyan finom, hogy képtelenség abbahagyni. Nem lehet annyit készíteni belőle, hogy elég legyen belőle!

Hozzávalók

  • 50 dkg túró,
  • 15 dkg kókuszreszelék,
  • 15 dkg apróra tört mandula,
  • 20 dkg porcukor,
  • 2 cs. van.cukor,
  • reszelt citromhéj,
  • pár csepp facsart citromlé.

Elkészítés

Összekeverni, jól összegyúrni, majd 1-2 órára hűtőbe tenni.
Kicsi golyókat formálni belőle. Belehempergetni kókuszreszelékbe.
Aki szereti, a golyócskák egy részét olvasztott csokiba lehet forgatni, majd pici kókuszreszeléket rászórunk.

Jó étvágyat!

HozzászólásokHorváth Zsolt által a December 20, 2017-on 8:29pm-kor

Most minden jó, és szép, de meddig? 

HozzászólásokSzerkesztő által a December 20, 2017-on 1:13pm-kor