Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Magyarok Világszövetsége

 WORLD FEDERATION OF HUNGARIANS - WELTBUND DER UNGARN
H – 1052 Bp., Semmelweis u. 1-3. - TEL.: [00-36-1 / 06-1] 267-4510 - FAX / TEL.: [00-36-1/06-1] 485-4060 - e-mail: elnok@mvsz.hu

Az 1222-ben elfogadott Aranybulla a szárazföldi Európa első alkotmánya

 

A Szent Korona maga a magyar nemzet!

 

„Immár ezer éves történelme alatt a Szent Korona mindig szoros kapcsolatban volt nemzetünk testi-lelki épségével, életével és fennmaradásával. Sorsunk részese és alakítója volt mindenkor, osztozott dicsőséges győzelmeinkben és szégyenteljes bukásainkban egyaránt. Ő volt a magyar szabadság és függetlenség megtestesítője és életelve, jó időkben fényes napként ragyogott egünkön, a rabság és megaláztatás napjaiban csillagként vigasztalt és vezérelt bennünket a sötétben. Ismételten kivezetett bennünket a nyomorúság mélységeiből, és mint a hamvaiból megújuló legendás főnixmadár, példát mutatott feldúlt országunk újjáépítésére. Eszmény és jelkép volt, melyre felnézhettünk, és a benne rejlő titkos erőforrás látható bizonyítéka is. Szellemi gyökerei kilenc és fél évszázadon át mélyen belenőttek a magyar lelkületbe: lehetséges volna, hogy az utóbbi ötven év teljesen kiirtotta őket? (...)
A Szent Korona csak akkor kerülhet méltó helyére a magyar közéletben – törvénytől és koronaőrségtől függetlenül –, ha a magyar először lelkében a helyére teszi.
Oda, ahova való: benn, az emberi szívek legközepén. Ha majd a magyar szívekben a főhelyen ragyog a magyarságnak ez a saját, különleges kincse, ez a nagy és szent nemzeti érték, melyben a mi saját, különleges kereszténységünk és magyarságunk, egész történelmi felvállalásunk és küldetésünk megtestesül, akkor majd nem vitatkozni és érvelni kell azon, hogy mi legyen a Szent Korona jövője, mert minden magyar egy szívvel fogja tudni és egy ajakkal fogja kiáltani: a Szent Korona a mi
egész jövőnk! (...)
Akkor majd nem vitatéma lesz többé a Szent Korona, hanem vezérelv és vezércsillag.
Csodálatosan fog kibontakozni szemeink előtt egy új kor, a Szent Korona korszaka. Mert a Szent Koronában nem csupán egy megtisztult kereszténységet és megszentelt magyarságot fogunk felismerni, hanem egy új nemzeti otthon, egy új nemzeti épület alapjait és szerkezetét is. Az őseink által világosan kijelölt politikai formák mellett fel fogjuk ismerni a sajátosan keresztény és magyar társadalmi és gazdasági berendezkedés egészséges formáit is. Rá fogunk döbbenni, hogy a Szent
Korona országában nem lehetnek társadalmi és gazdasági elnyomottak sem, hogy az önzés és a habzsolás nem megengedhető életformák, hogy kapzsinak és könyöklőnek nincs helye a Szent Korona országában.
Rá fogunk döbbenni, hogy a Szent Korona legbensőbb lényege a Szeretet. Isten és embertestvéreink iránt.
És akkor ismét virágos kert lesz híres Pannónia. A Boldogasszony és az egymásra talált magyarság és testvérnépei boldog virágoskertje."
Dr. Endrey Antal
(Részletek a 2002-ben kiadott, A korona országa című könyvéből)

 

www.mvsz.hu

Megtekintések: 933

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Magyarok Világszövetsége

A "Nem én kiáltok, a föld dübörög." konferencia ajánlásai és határozatai

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

A föld, a víz, az élelem ügyét tárgyalta a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megtartott konferencia, melynek címe „Nem én kiáltok, a föld dübörög…”, elnöke pedig Prof. Dr. Tanka Endre volt. A konferencián a szakma jeles képviselői számos fontos ténymegállapítást és ajánlást fogalmaztak meg, és a világkongresszus Záró-konferenciája által megerősítettek felkérték a Magyarok Világszövetségét, hogy „a föld, a víz és az élelem nemzeti közügyében” vállaljon aktív szerepet, kezdeményezze a nemzeti összefogást.

A ”Nem én kiáltok, a föld dübörög…” konferencia elnöke, Prof. Dr. Tanka Endre az alábbi jelentést tárta a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája elé, amely azt elfogadta.

„A 21. század elején a magyarság fizikai és etnikai megmaradásának létfeltétele, hogy a földet és az édesvízkészletet a helyi közösségek birtokolják, ami megalapozza az ország élelmiszertermelő képességének és a lakosság megfelelő élelmezésének a fenntartását.  Ez csak akkor valósulhat meg, ha a Magyar Állam a saját államterületét alkotó földre szabad önrendelkezéssel élhet a földtulajdon és a földhasználat szabályozására, amit állampolgárai érdekében gyakorolhat.

 

A földnek és a természeti erőforrásoknak a magyarság számára történő megőrzését történelmi Alkotmányunk a Szentkorona értékrendje alapján biztosíthatja: minden jog forrása a Szentkorona, ami alapján a földre és a természeti erőforrásokra bárki mást csak birtokjog illethet meg. Uniós tagállamként viszont, Magyarország a történelmi Alkotmányát a földre nézve sem érvényesítheti, mert ezt a tagállami jog felett álló közösségi jog a hazánkkal kötött Csatlakozási Szerződéssel és a Római Szerződés 56. cikkével kizárta.

 

A föld magyarság részére megőrzésének reális intézményvédelmi esélye van a nélkül is, hogy hazánk kilépne az Európai Unióból. Ezt azonban, csak a földre, a vízre és az egyéb természeti erőforrásainkra kiterjedő nemzetstratégia közérdekű kimunkálása alapozhatja meg. Ezt a polgári kormány mind a mai napig nem végezte el. A 2010 nyarán meghirdetett földprogramja ugyan ígéri a nagybirtokrendszer lebontását, a kis- és középüzemek birtokszerkezeti súlyának növelését, a vidék felemelését, a helyi gazdatársadalom és a családi gazdák támogatását, viszont a megvalósuló intézmények és jogszabályok ezt az ideológiát merőben tagadják. A magyar társadalom létérdekű követelése, hogy a kormány teljesítse a fenti földprogramjának végrehajtását.”

A konferencia az alábbi ténymegállapításokat és ajánlásokat fogalmazta meg:

 

Rácz Sándor, az MVSZ tiszteletbeli elnöke, a Magyar Földvédő Mozgalom elnöke, gazdálkodó, aki A magyar föld védelmében címmel tartott előadást:

Ma a legnagyobb veszélyben van a magyar termőföld, amelynek sorsát a pártokra, a politikusokra bízni nem szabad.

A földet művelők legyenek a meghatározók a földbirtok-ügyekben, a parlament pedig adja meg mindehhez a törvénykezési keretet.

Prof. Dr. Tanka Endre, az MTA doktora, tantárgyfelelős ny. egyetemi tanár, KRE ÁJK, aki A magyar föld megtartásának intézményvédelmi esélye a XXI. század második évtizedében címmel tartott előadást:

A nemzeti földvédelemnek még van egy utolsó esélye, de ehhez intézményvédelmi intézkedésekre van sürgősen szükség. Mindennek a nemzetstratégia részévé kell válni, amelyhez feltétlenül figyelembe kell venni a földtulajdon, használat, védelem és az igazgatás (üzemszabályozás) kérdését.

Ki kell kényszeríteni a kormánytól, a döntéshozóktól a nemzetstratégia végrehajtását.

Prof. Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, aki A vidékfejlesztés föld- és birtokpolitikai összefüggései címmel tartott előadást:

Eldöntendő és szükséges megélni, hogy 2010-től a múlt utolsó kormánya működik-e, vagy a jövőt megalapozó első kormány a mai.

A vidékstratégia tartalmazza a jó elveket és szándékokat, de a mai gyakorlat nem követi ezt, és mindennek a hitelessége kerül veszélybe.

Milyen mezőgazdaság és vidék legyen?

A válasz: újra kell alakítani a város-vidék kapcsolatát; minőségi mezőgazdaság és élelmiszertermelés szükséges; cél a többfunkciós mezőgazdaság; a föld- és birtokpolitikában meg kell szüntetni a tőkebefektető társaságok uralmát és a családi és a szövetkező gazdaságokat kell előtérbe helyezni.

Prof. Dr. Nagy Bálint, ny. egyetemi tanár, aki Helyzetjelentés a nemzeti vidékstratégia végrehajtásáról címmel tartott előadást:

A mai hazai agrárgazdaságban van egy nagy félrevezetés és becsapás, hiszen pl. azt mondja ki, hogy a kis- és közepes családi gazdaságok nem versenyképesek. Ezért el kell érnünk ezen a téren is a forradalmi jellegű átrendeződést, amelynek során bizonyítást nyerhet, hogy ennek pont az ellenkezője az igaz.

Most még a tudomány is főleg a globális tőke érdekeit szolgálja. Ezért a magyar mezőgazdaságot is fel kell szabadítani az ilyen befolyás alól, hiszen új igények és szükségek kerülnek majd előtérbe (pl. élelmiszer- és vízhiány, a vidék forradalma, vagy esetleg a háborúk utáni válsághelyzetek, stb.)

Szeremley Béla, a Hangya elnöke, aki   A HANGYA és a szövetkezés intézménye a nemzeti együttműködés rendszerében címmel tartott előadást:

A közösséget segítő és a szövetkezést előmozdító kormányprogram és támogatás jelenleg nincs, ezért el kell érnünk mindezek minél hamarabbi megvalósítását.

Dr. Font Erzsébet, regionális tervező, aki A tanyák múltja és jövője címmel tartott előadást:

A 2000-es tanyafelmérés adatai szerint a statisztikailag nyilvántartott, mintegy 75.000 tanya helyett csak 54.000-et találtak, amelynek 25%-ában igen öreg és beteg emberek laktak, a másik 25 %-ban az ún. visszatelepülők, akik nem értenek a földhöz (nem volt kitől tanulniuk).

A tanyák 10-20 %-ában nincs áram, ezért nem lehet vizet sem nyerni, ezért nincsenek meg a gazdálkodás alapjai, és súlyos hiányosságok vannak a közbiztonságban, miközben igen nagy mértékű a tanyák külföldiek általi felvásárlása.

Egyetlen igazi jól működő tanyarendszer a Kemény Bertalan-féle tanyagondnoki szolgálat.

Dr. Roszik Péter, a Biokontroll ügyvezető igazgatója, a Győr-Moson-Sopron megyei Agrárkamara elnöke, aki A zsebszerződések és felszámolásuk lehetőségei címmel tartott előadást:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Agrár Kamara felmérése szerint 18 féle zsebszerződés-típus van, amelynek hatására csak az osztrák gazdaszervezeti adatok szerint 600-700 e. ha földterület került szomszédaink tulajdonába.

Mindennek ellenére megállapítható, hogy még nem veszett el, csak komoly kormány- és hatósági akaratra lenne szükség az ügyek rendbetételére. Ezek között pl. a földbíróságok felállítása; a visszaszerzett földre elővásárlási jog megadása az elősegítő gazdának; a NAV végezzen vagyonvizsgálatokat a neppereknél; legyen hatósági árképzés a földre, legyen felmondható a haszonélvezeti jog; új nyilvántartás és nyomtatvány-alkalmazás jöjjön létre, stb.

Dr. Dávid Tamás, a Nemzetközi CoD Rák – Információs és Prevenciós Központ KHA főigazgatója, aki A Codex Alimentarius intézményi szerepe és az élelmezésbiztonsági rendszer egészségügyi kockázatai címmel tartott előadást:

A Codex Alimentarius, a Nemzetközi táplálkozási előírások, helytelen és félrevezető vitamin és ásványi anyag szükségleti adatokat tartalmaz, és így nem szolgálja megfelelően az egészség megőrzését.

Be kell tartanunk a Természet törvényeit, éljünk harmóniában a természettel, hiszen az így megvalósuló egészséges táplálkozás egyenlő a megelőzéssel és a gyógyulással.

Varga Géza országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja, a Közös Agrárpolitika Albizottság elnöke, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés társelnöke, aki Földpolitika és az Élelmiszer Önrendelkezés címmel tartott előadást:

A földbirtok-politika és az élelmiszer önrendelkezés fontos része kell, hogy legyen a nemzetstratégiának.

Az élelmiszer önrendelkezéshez a termelés szabályozását ki kell venni a WTO hatásköréből és nemzeti hatáskörbe kell visszahelyezni.

Dr. Darvas Béla, c. egyetemi tanár, a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság elnöke, aki Vetőmagháború küszöbén áll a világ? – Gondolatok a növényvédelmi célú géntechnológiáról címmel tartott előadást:

Minden géntechnológiai eseményt (fajtát) önállóan és egyedenként kell értékelni, és róla dönteni. A GM-fajták szabadalommal védettek, így ezekről csak a tulajdonos globális cégek dönthetnek, ill. rendelkezhetnek (pl. a termésből nem származhat a gazdának továbbszaporításra alkalmas vetőmag, azt minden évben újra meg kell venni.)

Fáy Árpád közgazdász, aki A föld közösségi jog szerinti tőke minőségének a tarthatatlansága címmel tartott előadást:

A föld tőkejellegének tarthatatlanságát bizonyítják pl. a föld termelési tényező jellege, a közösségi tulajdonhoz való tartozottsága, stb.

Dr. Molnár Géza Tisza – kutató, aki Vizeinkről szólván címmel tartott előadást:

Ki kell mondanunk, hogy a környezetben nincs káros vízkészlet, ezért szét kell rombolnunk olyan maradi nézeteket, amelyek nem akarják elismerni az emberi rossz beavatkozás súlyos következményeit, pl. a belvíz- és aszálykárokat, az országunkból eltűnő édesvíz-készleteket; a termőföld folyamatos minőségi romlását és főleg a környezet víztartó-képességének tönkretételét (eltűntek a természetes vízcsapdák, a puha- és keményfa ligetek, stb.)

A 2010-es nagy belvíz és árvíz levezetése (nem a víz visszatartása) okozta a 2011 és 2012-es hatalmas aszályt.

Dr. Dömsödi János egyetemi docens, aki Társadalom – informatikai kataszter. Aranykoronától az aranykoronáig címmel tartott előadást:

Nagyon hiányos és rosszul vezetett a földbirtok-nyilvántartás és a földminősítés rendszere, így ezen a téren az EU-országok között az utolsók vagyunk.

Dr. Márai Géza c. egyetemi docens, aki  Környezet – tájgazdálkodás – egészség címmel tartott előadást:

Az egészséges táplálkozás és az élelmiszer-prevenció megvalósításához feltétlenül ismernünk kellene a táplálékaink tényleges értékeit, hiszen a káros környezeti hatások és az iparszerű mezőgazdaság következtében az elsavanyosodott területeken erősen lecsökkentek az ásványi anyag- és vitamintartalmak.

A föld, a víz, az élelem kérdését tárgyaló konferencia az alábbi határozati javaslatot terjesztette a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája elé, amely azt meg is szavazta:

A Magyarok VIII. Világkongresszusa a Nem én kiáltok, a föld dübörög…. című földkonferencia javaslata alapján kéri, hogy a Magyarok Világszövetsége a föld, a víz és az élelmezés nemzeti közügyében megfelelő érdekérvényesítő tevékenységet vállaljon fel a konferencián megfogalmazott és jó megoldásokat kínáló javaslatok megvalósítására.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa felkéri a Magyarok Világszövetségét, hogy kezdeményezzen nemzeti összefogást – európai közjogi és nemzetközi jogi szakvélemény alapján – a Magyar Köztársaság és az EU által kötött Csatlakozási Szerződés földre vonatkozó rendelkezéseinek a felülvizsgálatára, ennek alapján az államterületünket alkotó föld tőke-minősítésének hatályon kívül helyezésére.

MVSZ Sajtószolgálat

7604/120917

A Magyarok Világszövetségének petíciója a trianoni és a párizsi diktátumok fölülvizsgálatáért

Petíció a trianoni és a párizsi béke fölülvizsgálatára


2009. június 3-án sajtótájékoztató keretében hozták nyilvánosságra azt a petíciót, amellyel a Magyarok Világszövetsége, mint az egyetemes magyar népet megtestesítő Magyarok Világkongresszusa állandó ügyvivő testülete, a magyar népet mélységesen igazságtalanul, és máig hatóan sújtó trianoni és párizsi béke fölülvizsgálatát kéri. A petíció címe: Igazságot Európának! – A magyar kérdés rendezése nem tűr halasztást.

A sajtótájékoztatót Patrubány Miklós elnök, Rácz Sándor tiszteletbeli elnök és a Párizsban élő Dr. Léh Tibor, a Kárpát-medencén Kívüli Régió alelnöke tartotta, és azon jelen volt az MVSZ Elnökségének több tagja.
Az MVSZ elnöke megismételte a napokkal korábban, Kiss Dénessel, a Trianon Társaság országos elnökével közösen kiadott felhívását, amelyben arra kérik a trianoni megemlékezések szervezőit, hogy rendezvényeiken olvassák fel a petíciót, vagy legalább annak preambulumát.
A petíciót a Magyarok Világszövetsége eljuttatja az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa tagjainak, valamint a trianoni és párizsi béke aláíróinak. A Magyarok Világszövetsége bízik abban, hogy a ma nyilvánosságra kerülő petíció alakítja a magyar és az európai politikum viszonyulását, hiszen az Igazságot Magyarországnak! – ma egyet jelent az Igazságot Európának! felhívással.
Az MVSZ elnöke bejelentette, hogy a dokumentumhoz máris csatlakozott a Trianon Társaság, Kiss Dénes elnök bejelentése, valamint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Toroczkai László tiszteletbeli elnök bejelentése alapján. A Magyarok Világszövetsége várja magyar szervezetek és a magyar emberek csatlakozását.
A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése 2009. május 1–2-án fogadta el a petíciót.
Sajtószolgálatunk alább és csatoltan közzé teszi az Igazságot Európának! – Justice for Europe! c. petíció magyar és angol nyelvű szövegét.


.Az MVSZ a petíció szövegét közzéteszi a www.mvsz.hu honlapon is.

MVSZ Sajtószolgálat

Szent István és a rovás

2012. december 02. vasárnap, 09:00

altSajnos egy Szent Istvánnak tulajdonított hamisított rovásírás-ellenes rendelet miatt államalapítónk nem kapja meg a kellő tiszteletet. Vajon kinek az érdeke a feszültségkeltés?

 

 

 

Vajon miért támadja az MVSZ Szent Istvánt?

 

Szent István megkoronázásának ezredik évfordulóján jelent meg "A székelység eredete" c. kötetem s abban megvédtem Szent Istvánt a néki tulajdonított (a rovásírás üldözését elrendelő), ám hamisított rendelet hatásától. A kötetem megjelenését követően alábbhagytak a szent gyalázásával.

Sok Szent Istvánt gyűlölő ezt azóta sem tudja nekem megbocsátani. Az aknamunkájuknak köszönhetően legutóbb a Magyarok Világszövetsége határolódott el tőlem a Honlevél májusi számában.

Tudatzavaros állapot ez, hiszen a vétlen szenteket minden becsületes embernek meg kell védenie a gyalázkodástól - s ezt várhatnánk az MVSZ-től is.

Kérem, szíveskedjetek állást foglalni a kérdésben!

A Szent István emlékének megvédése érdekében végzett munkámért joggal számíthatnék a becsületes emberek elismerésére is, de a rám szórt ostoba és hazug rágalmakat semmiképpen nem tartom elviselendőnek. 

A figyelmeteket köszönöm!

Varga Géza írástörténész

 

Honszerelem, 2013-ban Pásztón is

Honszerelem vers, és prózaíró pájázat
Honszerelem vers, és prózaíró pályázat

A Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom és a Magyarok Világszövetsége a 2013-as esztendőben Pásztón is meghirdeti a Honszerelem vers- és prózaíró versenyt elsősorban pásztói általános és középiskolás diákok részére, de mindenkitől szívesen fogadnak beküldött írásokat.

A szervezők várják a műveket Pásztó városról, a település szülötteiről, a város 1956-os mártírjairól, a szülőföldhöz való ragaszkodásról, az itt töltött diákévekről, a Mátráról, a Zagyva-folyóról, a Kövicses-patakról, a hasznosi várról, Zsigmond királyról, nemzetünk lelki értékeiről, a hitről, családi életünk szeretetéről stb.

A honszerelem@gmail.com elektronikus címre lehet az elkészült írásokat eljuttatni.
Beküldési határidő: 2013. április 30.

A szervezők minden értékelhető művet értékes könyvjutalommal, oklevéllel jutalmaznak.
Felnőtt, már nem iskolás pályázók oklevelet kapnak.


(Szent Korona Rádió)

A Werfen vonat és az MVSZ hányattatása

A minap a Nemzeti Hírháló hírlevele újraközölte Geönczeöl Gyula 2005-ben kelt, A Werfen vonat eredete című terjedelmes írását a magyar aranyvonatról. A magyar államot még mindig dollármilliárdok kifizetésével fenyegető aranyvonat-ügynek van egy kulcsszereplője, akinek nevét G. Gy. alighanem szándékosan elhallgatja: Patrubány Miklós. Ha Patrubány Miklós 1999. decemberében nem lépközbe, Magyarországból teljesen jogtalanul már régen kipofoztak volna 4 milliárd dollárt.

2010. december 14-én, a Magyarok Világszövetségének három vezető tisztségviselője, Rácz Sándor tiszteletbeli elnök, Fuksz Sándor elnökhelyettes és Bottyán Zoltán, a Kárpát-medence Térség Magyarországért felelős alelnöke Emlékiratot küldött az Országgyűlés minden tagjának, amelyben az MVSZ költségvetési támogatásának helyreállítását kérték. Az Emlékiratban egy interjúrészletet is közölnek, amelyet az MVSZ elnökével, Patrubány Miklóssal, a magyar aranyvonat-ügyről készítettek.

Az országgyűlési képviselőknek elküldött Emlékirat-interjú sok mindene választ ad: a Magyarok Világszövetségének 2000 óta tartó hányatott sorsára, miként Patrubány Miklós azóta tartó kirekesztésére és elhallgattatására is. Alább közzétesszük az említett Emlékirat-interjút.

Emlékirat - Ezekre a kérdésekre vártam feleletet egy interjúban Patrubány Miklóstól.

Patrubány Miklós: 1999 őszén a magyarországi sajtó a magyar aranyvonatról kezdett cikkezni. Az MVSZ akkori elnökhelyetteseként korábban közelről tanulmányoztam a Svájcban "alvó bankszámlákon" rekedt zsidó és magyar vagyonok kérdését, valamint azt, hogy a nemzetközi sajtó miként pofozott ki ezek okán jónéhány milliárd svájci frankot a kantonok országából. Megéreztem: most Magyarország következik. Tudomásom volt arról, hogy él az Egyesült Államokban egy banktisztviselő, Kenneth D. Alford, aki hobbiból több évtizeden keresztül tanulmányozta a magyar aranyvonat ügyét, amiről könyvet is írt. Geönczeöl Gyula révén megszereztem címét, és közcélra felajánlott tiszteletdíjam terhére meghívtam őt Budapestre, hogy tartana egy nemzetközi sajtótájékoztatót. Láss csodát, az amerikai pénzügyi kutató elfogadta meghívásomat, és lett belőle a Magyarok Világszövetsége történetének legnagyobb sajtótájékoztatója. France Press, Reuters, DPA, izraeli és orosz állami hírügynökségek és tévétársaságok. A teremben legkevesebb huszonöt tévékamera.

Kenneth D. Alford 1999. december 17-én, az MVSZ Semmelweis utcai székházának Csontváry-termében megtartotta A magyar aranyvonat igaz története című vetített képes előadását, az általa 2 milliárd dollárra becsült értékű titkos vasúti szerelvényről. Elmondta és részletesen, amerikai katonai dokumentumokkal bizonyította, hogy 1945-ben, a magyarországi zsidók által beszolgáltatott aranyat és a magyar arisztokraták jelentős vagyontárgyait szállító magyar aranyvonatot a német, svájci, osztrák hármas határ közelében az amerikai hadsereg lefoglalta. Részletesen bizonyította, hogy a magyar állam nem tehető felelőssé az aranyvonat tartalmának elkallódása miatt, mert ezt követően minden az amerikai hadsereg felügyelete alatt, annak jóváhagyásával történt: az amerikai főtisztek eltulajdonították, elajándékozták azt, ami nekik tetszett, az Izrael állam megalapításával foglalkozó bizottságnak átadták a magyar aranyvonaton talált valamennyi zsidó kultikus kegytárgyat, azt ami ezen felül megmaradt, elárverezték egy New York-i tőzsdén...

A nemzetközi sajtó döbbenten és hitetlenkedve hallgatta, majd kérdezte az előadót: Ezek szerint Magyarország nem vonható felelősségre a magyar aranyvonaton elhelyezett javakért?! Semmiképpen - hangzott az amerikai kutató válasza, legfönnebb az Amerikai Egyesült Államok hadserege, illetve kormánya!

A hír egy nap alatt körbejárta a világot. Kenneth D. Alforddal hazatérte után az egyik legnagyobb nézettségű amerikai tévécsatorna, a History Channel többrészes beszélgetést sugárzott a magyar aranyvonatról. Ha akadt volna olyan, akihez a budapesti sajtótájékoztató híre nem érkezett volna el, az a History Channel sorozatából megtudhatta: Magyarország nem vonható felelősségre a magyar aranyvonat tartalmáért, hiszen az maradéktalanul az amerikai hadsereg fogságába esett.

1999. december utolsó napjain az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége a Magyarok Világszövetsége elnöki tisztére jelölte a magyar aranyvonat igaz történetét Kenneth D. Alford budapesti sajtótájékoztatójával feltáró Patrubány Miklóst.

2000-ben január 3-a, az első munkanap hétfőre esett. Kora délelőtt egy ismerős kopogott be hozzám a Világszövetség Erdélyi Társasága kolozsvári székhelyű irodájának ajtaján. Nemzeti elkötelezettségű hírében álló, ismerős hölgy lépett be, és hangos szóval, szűnni nem akaróan ócsárolni kezdett a magyar aranyvonatról tartott nemzetközi sajtótájékoztató miatt. "Hogyan merészeltél Te az aranyvonattal foglalkozni?! Nem tudod, hogy Magyarországnak van felelős kormánya?! Hogyan merészeltél ebbe beleavatkozni?!" - ordítozta a hölgy, aki Orbán Viktorral és Csoóri Sándorral tegeződő viszonyban levőnek mondotta magát. Egy ideig hüledezve hallgattam a szitkokat, majd kitessékeltem a hívatlan vendéget. Nem telt el egy hét, és Erdély-szerte hullámokban kezdett terjedni Patrubány rossz híre. Előbb az, hogy nem normális, amiről orvosi papír is lenne, majd hogy kommunista, végül, áprilisra már szekus lett.

Amint később összeállt a kép: már az Antall-kormány idején megszületett a jogi háttere annak, hogy amennyiben igény lesz rá, Magyarország kötelezően fizessen a magyar aranyvonattal elveszett javakért. Mondják, hogy a Horn-kormány idején a 2 milliárd dollárt is készenlétbe helyezték. Már csak a nemzetközi sajtóakció volt hátra. Ennek tett keresztbe Kenneth D. Alford 1999. december 17-ei, budapesti nemzetközi sajtótájékoztatója.

Epilógus

Az évekkel később a magyar aranyvonaton "elveszett" javak ügyében floridai bíróságon indult csoportos per. A vádlott, az alperes szerepében immár nem Magyarország, hanem az Amerikai Egyesült Államok kormánya volt. Meghívásomra Kenneth D. Alford újabb budapesti sajtótájékoztatót tartott. Az eredmény ismert: az USA kormánya végül, peren kívüli megállapodásban, mintegy huszonöt millió dollár kárpótlást kifizetett.

Magyarország indokolatlan meggyanúsítása máig tartóan megakadályoztatott.

Emlékirat - Az MVSZ akkori elnökhelyettese, aki Magyarország alaptalan kifosztását megakadályozta, beéri egy 1% százalékos sikerdíjjal, amit költségvetési támogatás formájában, jóelőre felajánl a magyar nemzet világméretű egységét felmutatni hivatott Magyarok Világszövetségének. (...)

MVSZ Sajtószolgálat
7719/130124
mvsz.hu


Werfen vár

Itt a legfőbb ideje helyreállítani a Szent Korona Alkotmányának jogfolytonosságát!

2013. január 27. 09:19
Hunhír.info

SzentKorona.jpg..jpgTörténelmi pillanatok tanúja voltam tegnap délután. A Fővárosi Törvényszéken 2013.01.24-én 13 órától 17 óráig tartó bírósági tárgyaláson Minda Zoltán felperes bebizonyította, hogy igaza van, sőt, azt is, hogy a vele szemben álló két alperes közül az egyik, az MSZP NEM IS LÉTEZIK.

Minda Zoltán ebben a perben az édesanyját képviselte, aki MSZMP-tag volt évtizedeken át, és keresete arra irányult, hogy a bíróság állapítsa meg: az alperes MSZMP megsértette az ő személyiségi jogait, az emberi méltósághoz és a jogbiztonsághoz fűződő jogait, amikor a pártvagyon őt illető részét is a megkérdezése nélkül és akarata ellenére ELTÜNTETTE, és a párt törvénytelen intézkedései az ő személyére, mint volt párttagra is rossz fényt vetnek.

Az MSZMP vagyona az ú.n. rendszerváltás idején kb. 9 milliárd Ft-ból és sok száz ingatlanból állt. Az évtizedek óta működő társadalmi szervezetek (pl. az MSZMP) vagyonelszámoltatására törvényt hoztak. Az MSZMP NULLA vagyont kimutató jelentést készített. A még be sem jegyzett új párt, az MSZP adott be kimutatást erről a vagyonról, holott rá nem is vonatkozott az MSZMP-re, mint régóta működő szervezetre kötelező törvény.

Ráadásul az MSZP SOHASEM ALAKULT MEG szabályosan, az összes társadalmi szervezetre kötelező törvények szerint. Az igaz, hogy az MSZMP kongresszusán bejelentették, hogy a jövőben MSZP LESZ a jogutódjuk, de pl. még az alapítók (minimum tíz fő) neve sem állapítható meg az MSZP által a cégbíróságon jóval később bejegyeztetésre benyújtott iratokból.

Tehát a párt vagyonát, ami a párttagok tagdíjbefizetéseiből és az állami vagyon pártvagyonnak tekintett részéből állt, az MSZMP egy nem létező pártnak „játszotta át”, amely később sem, sohasem lett szabályosan bejegyezve. (Ezt a műveletet közönségesen sikkasztásnak nevezik…) Mindezekért felelőssé tehető az MSZMP, amely nem tett semmit a vagyona „átjátszása” ellen, az MSZP, amely a sajátjaként bánt (élt vissza) mások vagyonával, és az állami szervek, a törvényhozó és az ítélkező fórumok, amelyek ELFOGADTÁK a törvénysértő bejegyzést és jelentéseket. Ez az ügyet tárgyaló bíróság is hozott korábban olyan döntést, amely helyben hagyta a törvényellenes helyzetet.

Hárman jelentkeztek beavatkozónak a felperesi kereset mellett. Az alperesek ügyvédjei sem ellenezték elfogadásukat, bár mindketten azt az álláspontot képviselték, hogy az MSZP az MSZMP „jogutódja”.

A bíróság végül elegendőnek találta a bizonyítást, és le akarta zárni a tárgyalást. Minda Zoltán csalódását fejezte ki, hogy a bíróság maga akar ítélkezni, holott az addig elhangzottakból kiderül: azt elfogulatlanul nem tehetné, ezért más ítélkező fórum elé kell vinni az ügyet, ráadásul, az is bebizonyosodott, hogy a két alperes közül az egyik jogszerűen nem is létezik: csak az MSZMP a valóságos alperes, az MSZP jogilag INCS!

A tegnapi tárgyalás ezért „eredménytelenül” végződött, de a hallgatóságot lenyűgözte Minda Zoltán felkészültsége, ahogyan fejből sorolta a paragrafusokat, a dátumokat, és pillanatok alatt megtalálta és idézte a maga elé készített okiratok megfelelő szakaszait. A hallgatóság egymás között suttogta: „Most történt meg az igazi rendszerváltás!” Engem boldoggá tett a történelmi pillanat átélése, és az, hogy tanúja lehettem Minda Zoltán mindvégig korrekt és udvarias hangú jogi zsonglőrködésének, amelyet úgy vitt véghez négy órán keresztül, hogy a három jelen volt jogász (a bíró, az MSZMP és az MSZP jogi képviselője) szinte megsemmisült a szakmájában. A bíró ellenérzéseit, türelmetlenkedését többször észlelhettük, de fegyelmezhette őt a hallgatóság és három felvevőkészüléke. A fiatal bírónő később egyszer ügyvéd úrnak is szólította Minda Zoltánt, amivel egyértelműen elismerését fejezte ki a nem-jogász felperes iránt.

Most már csak egy FÜGGETLEN bíróság kell, amely kimondja (merje kimondani!): az MSZP NEM LÉTEZIK, - és kezdjük elölről a „rendszerváltást”! – Itt a legfőbb ideje helyreállítani a Szent Korona Alkotmányának jogfolytonosságát!

Kincsesné Salca Mária
az MVSZ tagja

Az év 6. hetén a Szent László Magyarságtudományi Akadémia, mint egyetemes magyar népfőiskola, az alábbi előadásokat szervezi Budapesten, a Magyarok Házában. A hét előadói: Dr. Czeglédi Katalin A magyar nyelv és az őstörténet kapcsolata. Magyar-bolgár nyelvviszony, Dr. Drábik János Mi a keresztény cionizmus? és Varga Csaba jövőkutató Az új nemzetfogalom és nemzeti stratégia címmel tart előadást, majd Jäger Zsuzsa Az első Teleki-kormány külpolitikájának lengyel vonatkozásairól beszél. Az előadások a világháló segítségével a világ bármely pontján élőben követhetőek.

Február 4., hétfő

17 óra –  Bartók-terem – Herman Ottó TársaságSzt.László-MTA – A magyar nyelv és az őstörténet kapcsolata. Magyar-bolgár nyelvviszony. Filmvetítéses előadás.  Előadó: Dr. Czeglédi Katalin nyelvész

Február 5., kedd

18 óra –  Bartók-terem – Szt.László-MTA – Új Honfoglalás – Mi a keresztény cionizmus? X/VIII. rész Előadó: Dr. Drábik János jogász, újságíró, a Szt.László-MTA elnöke

 

Február 9., szombat

15 óra Bartók-terem – Szt.László-MTA – Jövő a Szent Korona jegyében    A Magyarok VIII. Világkongresszusa anyagainak feldolgozása 

I.    rész 15-17 óra között – A magyar nemzet új meghatározása Az új nemzetfogalom és nemzeti stratégia címmel Varga Csaba jövőkutató tart előadást, majd Dr. Drábik Jánossal, a Szt.László-MTA elnökével és Bottyán Zoltán ügyvezető elnökkel folytat beszélgetést a témáról.

II.    rész  17-19 óra között A Teleki Pál miniszterelnök haláláról szóló konferencia tükrében – Az első Teleki-kormány külpolitikájának lengyel vonatkozásai címmel Jäger Zsuzsa tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Phd. hallgatójának előadása, majd beszélgetése hallgatható, amelyet Dr. Boór Ferenc egyetemi oktató és Dr. Pusztaszeri László történész, író moderál.

 

A helyszínen megvásárolható a Magyarok VIII. Világkongresszusának már megjelent első kötete, amelyet a beiratkozott hallgatók 33%-os kedvezménnyel, 2000 forintért vehetnek meg.

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7731/130205

 

 

Megvannak Petőfi hamvai

 

Ha még mindig kételkedne benne,

a Magyar Tudományos Akadémiának kell bebizonyítania,

hogy Barguzinban NEM Petőfi Sándor hamvait találták meg!

 

A Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottsága meghívásos értekezletének részvevői számos kérdésben éles, olykor szenvedélyektől sem mentes vitát folytattak, egyben azonban kivétel nélkül egyetértettek: MOSTANTÓL KEZDVE AZ MTA A SOROS. Ahhoz ugyanis, hogy 1989-ben a burjátföldi BARGUZINBAN Petőfi Sándor hamvait találta meg a Morvai Ferenc vezette expedíció, semmilyen kétség nem fér. Ennek ellenkezőjét immár a Magyar Tudományos Akadémiának kell bebizonyítania.

 

Megvannak Petőfi Sándor hamvai

Bizonyítás tizenkét pontban

 

1.      Petőfi Sándort, a legnagyobb magyar költőt 1849. július 31-én látták utoljára a Segesvár közelében fekvő Fehéregyháza határában zajló csatában, amelyben a Bem tábornok vezette magyar seregeket az intervenciós cári orosz csapatok legyőzték. A csata másnapján a győztesek osztrák segédlettel végigkutatták a több száz holttesttel borított csatateret, halálra keresvén a bécsi udvar egyik az Akasszátok föl a királyokat! című vers szerzőjét, de nem találták. A csatatéren elesetteket tömegsírba temették. Évszázaddal később, 1956-ban magyar-román történészi-régészi vegyesbizottság feltárta a fehéregyházi tömegsírt, végigvizsgálva a holttesteket. De Petőfi Sándor földi maradványit nem találták. Megállapítható, hogy Petőfi Sándort Fehéregyházán elesni nem látták, holttestét sem akkor, sem később ott meg nem találták. Nem lehet tehát kizárni azt, hogy Petőfi a csatában fogságba esett és elhurcolták.

2.      Mára, 2013-ra hitelt érdemlően bizonyítottnak kell tekinteni azt, hogy 1849-ben az orosz cári csapatok igenis vittek magukkal magyar honvédeket hadifogságba. Ezt a tényt nem csak a bécsi császári kormány 1849-es, Ferencz József császár által is sajátkezűleg ellenjegyzett jegyzőkönyve helyezi kilátásba, de bizonyítják Oroszországból hazakerült első világháborús hadifoglyok vallomásai, akik Szibériában agg magyar honvédekkel, illetve leszármazottaikkal találkoztak.  Ugyanezt állítják magyar hadtörténészek is, mint a már elhunyt Józsa Antal, akinek e tárgyban Glatz Ferenchez, az MTA egykori elnökéhez, 2001. január 21-én írt levelét a mostani értekezleten hozták nyilvánosságra.

3.      1866-ban, Felix Wiszniewski, Szibériából hazatérő lengyel száműzött hírt hoz Petőfi Sándorról: közli, hogy ott szerzett információi szerint Szibériában él, hadifogolyként. Levele nyomán Jókai Mór a Vasárnapi Újságban teszi szóvá Petőfi Sándor felkutatásának erkölcsi imperatívuszát.

4.      A tévedés kockázata nélkül lehet állítani, hogy Szibériában, a Bajkál-tó partján fekvő, többségében mongol  burjátok lakta Barguzinba, a cári Oroszország  veszélyesnek ítélt politikai foglyokat internált. Közöttük volt a dekabrista forradalmár, M.K. Küchelbecker és egy távoli, európai országból érkező, Alexander Sztyepanovics Petrovics nevű őrnagy, aki költő is volt.

5.      Fontos tudnunk, hogy az 1823. január 1-én született Petőfi Sándort Kiskőrösön Alexander Stephanus Petrovics néven anyakönyvezték. Ez ma is bárki által ellenőrizhető tény.

6.      Az első világháború során számos magyar hadifogoly került Szibériába. Köztük Svigel Ferenc, aki egy fényképet hozott magával, amely a barguzini temetőben készült. A kereszten Alexander Sztyepanovics Petrovics neve szerepel, őrnagy és költő megjelöléssel. A halál dátuma 1856. Svigel joggal remélhette, hogy megdicsőül hazájában, ennek ellenére megszégyenült. A boszorkányperrel is felérő lejáratás ma is folytatódik– majdnem száz év után. Ez a kitüntető figyelem annak köszönhető, hogy ő nem elégedett meg azzal, hogy hírét hozza a barguzini Petrovics-Petőfi sírnak, hanem fényképet készíttetett róla és a bakancs talpában hazahozta. Nem kegyelmeztek, és ma sem kegyelmeznek  neki azok, akik abban érdekeltek, hogy az egyik legnagyobb magyar az örök ködben maradjon. De nincs szerencséjük, mert két egymástól független orosz, Eliaszov majd Vinokur igazolta őt.

7.      Jozef Hallon a Pozsony melletti Malackáról rukkolt be a k.u.k. hadseregbe és került orosz fogságba. Hazatérte után elmesélte, hogy Vengerskaja nevű faluból, ahol a fogolytársaival tartózkodott, gyakran átmentek egy közeli faluba, ahol Petőfi sírja volt. A helyiek elmondták, hogy a költő ott élt, és annyi év elmúltával is tisztelettel beszéltek róla. Malacka – Malacky ma Szlovákiához tartozik. 

8.      L. Eliaszov, szovjet néprajzkutató, egyetemi tanár 1937-ben Barguzinban folytatott gyűjtőmunkája során találkozott a Barguzinban eltemetett idegen őrnagy és költő, Alexander Sztyepanovics Petrovics emlékével. Adatközlői, akik még életében találkoztak a titokzatos idegennel, beszámoltak arról a vallomásáról, amit a hozzá közel állók hétpecsétes titokként kezelték, és csak halála után közöltek: Petrovics egy távoli európai országból érkezett, ahol egy Franc nevű királlyal háborúzott.  Eliaszov 1970-ben tájékoztatta Lőrincz L. László magyarországi Kelet-kutatót és átadott neki egy dossziét a barguzini Petrovics-legendákról.

9.      Burjátországban, (Barguzinban) elevenen él az idegenből érkezett, titokzatos hadifogoly őrnagy és költő emléke. Féltve őrzik orosz nyelvű verseit. E verseket két évtizeddel ezelőtt eljuttatták a verstan egyik legnagyobb magyar tudósához, a debreceni egyetem professzorához, az MTA doktorához, Szuromi Lajoshoz, aki tudott oroszul, és akinek a felesége orosz nyelv és irodalom tanár volt. A Petőfi teljes költészetét átfogóan ismerő verstan-professzor elmélyült az anyagban és a neki átadott – Álmok – című orosz versnek megtalálta a párját Petőfi magyar költészetében. Címe: Véres napokról álmodom. A két vers üzenete azonos, azonos ritmusuk, és Petőfi teljes költészetében egyedülálló, azonos stílusjegyekkel bírnak. Szuromi Lajos szerint nincs az a hamisító, aki ezt a nagyfokú azonosságot produkálni tudta volna. Tehát az orosz nyelvű vers szerzője nem lehet más, mint maga Petőfi Sándor, aki örök hallgatásra ítélten kilétét nem fedhette fel, de aki ezzel a verssel üzenhetett a távolba, az otthon maradt, értő barátoknak, Jókainak, Aranynak, akik azonnal fel kellett e versben ismerjék őt. Szuromi Lajos ma már nem él. Petőfi-tanulmánya lett a veszte. Sorsa igazi magyar sorstragédia. Mindazonáltal tanulmánya két évtizede nyilvános, és mindmáig nem akadt egyetlen magyar irodalmár, aki annak állításait, következtetését cáfolta volna. Olyanok viszont, akik megerősítették Szuromi Lajos következtetését, vannak, mint például dr. Kún Ferenc. 

10.  1989-ben, egy Moszkvában élő, de gyermekkorát Barguzinban töltő idős férfi, J.D. Vinokur, a Morvai Ferenc vezette expedíció tagjainak megjelöli a barguzini temetőben azt a helyet, ahol ő még gyermekkorában látta Alexander Sztyepanovics Petrovics sírját. Az expedíció vezetői máshol kezdik az ásatásokat. 192  négyzetmétert feltárnak, benne 28 sírt. A kiásott tetemek döntő többségükben mongoloid embereké. De előkerül a dekabrista forradalmár, M.K. Küchelbecker és kislányának koporsója is. Végül – másfél méterre a Vinokur bácsi által megjelölt helytől –, 170 cm-rel a föld alatt, koporsó nélkül eltemetve, egy 30-35 éves korában, vélhetően 1850-1870 között elhunyt európai, kétségtelenül férfi tetemére bukkannak. Mindenki tudja: Alexander Sztyepanovics Petrovics hamvai kerültek elő.

11.  A feltárást végző négy antropológus – Dr. Kiszely István, az amerikai Bruce Latimer és Clyde Simpson, valamint a szovjet Alekszij Burajev – a legaprólékosabb embertani vizsgálatnak vetik alá a leletet. Megállapítják, hogy annak valamennyi testmérete megegyezik Petőfi Sándor azon méreteivel, amelyeket a Budapesten végzett előtanulmányaik során gyűjtöttek be. Ezek után 1989. július 23-án jegyzőkönyvbe foglalják: szakemberekként teljes meggyőződéssel állítják, hogy a barguzini 7-es sírból 1989. július 17-én Petőfi Sándor hamvai kerültek elő!

12.  A feltárt csontvázon fellelhetők voltak mindazon sajátosságok, amelyek Petőfi Sándor közismert embertani jegyei voltak – baloldali kiugró szemfog, enyhén bicegő járást okozó sérülés, stb.  A kriminalisztikában, öt jellegzetes embertani jegy egyezése alapján kétséget kizáróan bizonyítottnak tekintik az azonosságot. Petőfi Sándornak és a Barguzinban megtalált Alexander Sztyepanovics Petrovicsnak huszonegy jellegzetes embertani jegye egyezik. Annak a valószínűsége, hogy ne a Petőfi Sándor hamvait találták volna meg, gyakorlatilag nulla.

 

Mindent összevetve:

 

Ha Barguzinban, a 7-es sírból nem Petőfi Sándor hamvai kerültek volna elő, hanem egy zsidó nő csontváza, a Magyar Tudományos Akadémia akkor is köszönetet kellett volna mondjon a Morvai Ferenc vezette expedíció minden tagjának, és kötelessége lett volna nagy erőkkel folytatni a kutatást. Hiszen az ismert előzmények után ahhoz nem férhetett kétség, hogy a Barguzinban élt titokzatos idegen őrnagy és költő, Alexander Sztyepanovics Petrovics nem más, mint a fehéregyházi csatában eltűnt és azóta sehonnan elő nem került Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar költő.

***

Nehéz Mihály irodalomkutató özvegye az értekezleten bejelentette, hogy élő kapcsolatban van a Barguzinban hadifogolyként 1856-ban elhunyt Alexander Sztyepanovics Petrovics, azaz Petőfi Sándor ma is élő leszármazottaival.

***

A Magyar Tudományos Akadémia elnökét mai értekezletünkre meghívtuk, és megkértük, hogy továbbítsa meghívásunkat az MTA érintett szaktudósainak is. Az Akadémiát ma sem képviselte senki. Ez óhatatlanul lépéshátrányt jelent az MTA számára, hiszen a fenti, tizenkét pontban sorolt érvek ismeretében bizonyítottnak kell tekinteni, hogy a Barguzinban 1856-ban eltemetett, majd 1989-ben megtalált Alexander Sztyepanovics Petrovics azonos Petőfi Sándorral. Tehát megvannak Petőfi hamvai. Ha ebben kételkedik, ma már az MTA-nak kell  bizonyítania, hogy Barguzinban NEM Petőfi Sándor hamvai kerültek elő.

 

A huszonkét éves tétlenségnek Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar költő földi maradványainak felkutatása ügyében véget kell vetni. A rendelkezésre álló bizonyítás és az a sokmilliárd forint, amelyet évente a magyar adófizetők pénzéből tudományos kutatásra költenek, kiemelik Petőfi Sándor hamvai felkutatásának ügyét az irodalmi, a történeti, a politikai kérdések sorából, és számon kérhető közjogi üggyé teszik azt. Hacsak Petőfi nem került tiltólistára. De az idő fogy. Vészesen fogy. 

 

Budapest, 2013. február 16-17.

                                                                                              A Magyarok Világszövetségének

                                                                                                     Petőfi Sándor Bizottsága

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7777/130218

2013-02-24. 16:04

Petőfi-ügy: Morvai Ferenc 23 év után tudta meg, hogy főrégésze az Akadémiának dolgozott
A Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottsága 2013. február 16-i értekezletének részvevői egységes következtetésre jutottak a tekintetben, hogy 1989-ben, Barguzinban minden kétséget kizáróan Petőfi Sándor hamvai kerültek elő. Az értekezleten jelen volt a barguzini expedíció vezetője Morvai Ferenc is, aki a drámai, helyenként szenvedélyes vita során tudta meg, hogy a barguzini feltárás általa felkért és fizetett vezető régésze az Akadémiának dolgozott, annak a Magyar Tudományos Akadémiának, amely hivatalosan nem volt hajlandó velük együttműködni.
Az értekezleten vetített képes előadást tartott dr. Szabó Géza régész is, aki 1989-ben, a Barguzinban zajló sírfeltárást vezette, majd 1990 januárjában Morvai Ferenc oldalán részt vett Moszkvában a szovjet tudományos akadémián tartott tanácskozáson, amelyen az MTA megbízott antropológusai első ízben vizsgálták meg a Barguzinban feltárt, Petőfi Sándornak tulajdonított csontvázat.
Előbb Kéri Edit, aki ugyancsak a barguzini expedíció tagja volt, majd Morvai Ferenc szegezte neki a kérdést, hogy igaz-e egy az értekezlet előtt pár nappal előkerült régebbi Szabó Géza-interjú állítása, miszerint ő Moszkvában az MTA nevében volt jelen? A régész a terem döbbent csendjében elismerte: Igen, az MTA elnökének felkérésére utaztam Moszkvába – mondta. - Az én pénzemen?! – kérdezte tőle hüledezve Morvai Ferenc, aki ezt most, 23 év múltán tudta meg.
Ezek után Morvai Ferenc megkérdezte dr. Szabó Gézától, hogy hová lett a barguzini feltárás során a koponya alatt talált haj? A régész kitérő választ adott: „Annak idején én mindenhonnan szerves anyag mintát hoztam el, és ezeket megvizsgáltattam laboratóriumokban.” Morvai, aki erről is 23 év múltán értesült, nem tágított, és nyomatékkal szólva megismételte kérdését: „Hová tűnt a haj?” Dr. Szabó Géza válasza: „A vizsgálatok alapján nem volt haj.”
(Mint az értekezlet utáni beszélgetésekből kiderült, Morvai Ferenc azért lepődött annyira meg annak hallatán, hogy az általa fizetett és vezetett expedíció során feltárt sírból az ő tudta nélkül, számára ismeretlen laboratóriumokba küldtek mintákat, mert a barguzini expedíció több tagja arra gyanakszik, hogy feltáráskor a koponya alatt talált, majd onnan eltűnt haj az akadémia birtokába került, ahol összehasonlították a Szendrey Júlia hagyatékában megmaradt Petőfi-hajtinccsel, és már 1989-ben pontosan tudták, hogy „a barguzini 7-es sírból igenis Petőfi Sándor földi maradványai kerültek elő”.)
Azután, a hallgatóság felé fordulva, Morvai így fogalmazott: „Meglepetéssel értesültem ma, hogy egy olyan embert finanszíroztam, aki a Tudományos Akadémia megbízottja volt, amely (az MTA) nem ült le velünk hivatalosan tárgyalni! Világosan beszéltem?!”
Patrubány Miklós, az értekezlet ülésvezetője maga is meglepetésének adott hangot, hogy 23 év múltán ilyen súlyú, eddig elhallgatott részletek derültek ki, amelyek máig tartóan terhelik a barguzini expedíció tagjainak viszonyát, és tisztázó párbeszédre szólította fel a feleket. Kérte mindazokat, akiket ilyen vagy olyan okból elhallgatások, vagy hazugságok terhelnek, hogy szálljanak magukba, és fedjék fel az egymás elől elhallgatott tényeket.
„Petőfi Sándor iránti alázatból, és Petőfin keresztül, a magyar nemzet iránti alázatból, térjen mindenki az igazság útjára!” – hívott fel a Magyarok Világszövetségének elnöke.
(MVSZ Sajtószolgálat)

PATRUBÁNY A PÉNZBŰVÉSZ

 Kép: hogy lehetséges az, hogy ekkora eltüntetett pénzeknél sem a NAV, sem a "privátkopó" nem szaglászik? És még a Népszabadság és Blikk szemét sem csípik ezek az összegek?

Nagy pénzek tűntek el

a Magyarok Világszöve​tsége portáján

Patrubány Miklós állításai szerint, semmilyen juttatásba nem részesül az MVSZ-ből. Semmilyen összeget nem vesz fel az MVSZ kasszájából. Az MVSZ-ből jövedelme nincs! Patrubány elfelejtette azt a régi közmondást, hogy „a hazug embert hamarabb utol érik mint a sánta kutyát”. Patrubány fenti kijelentése a Szentkoronára tett esküjét is megkérdőjelezi, mert hazudik. A Szentkoronára tett fogadalom szerint az igazság kimondása kötelező. Patrubány a Szentkoronát nem tartja tiszteletbe, ezért hazudhat folyamatosan az esküje ellenére is. Mi az alábbiakban bebizonyítjuk, hogy Patrubány évente legalább 200 millió forintot vesz fel saját célra a Magyarok Világszövetsége vagyonából. Mellékeljük a központi nyilvántartásból lementett MVSZ 2011 éves beszámolót, melyet Patrubány írt alá és küldött meg a bíróságnak. Az MVSZ 2011 éves bevétele 32.687 ezer tehát több mint 32 millió forint volt. A 2010-ben az éves bevétele 40,870.- ezer tehát több mint 40 millió forint volt. Ezen túlmenően az MVSZ tulajdonában lévő Pax Pannóniae Vagyonkezelő Kft. bevétele is 122 millió forint volt. Az MVSZ tulajdonában lévő Árpádhír Kft bevétele 68 millió forint volt. A fentiek ellenére az MVSZ mínusz 5.940.- ezer forint, tehát mínusz 5,9 millió forint veszteséget hozott létre 2011-ben. Az MVSZ személyi jellegű ráfordításai 2011-ben 5.095 ezer, tehát több mint 5 millió forint volt. Anyagjellegű ráfordítások 26.987.- ezer, tehát majdnem 27 millió forint. De az MVSZ nem épít, hogy anyagra lenne szüksége. Az építkezési tevékenységet a Pax Pannoniae Vagyonkezelő Kft. végzi. Tehát Patrubány 27 millió forintot vett ki anyagjellegű „számlával” az MVSZ kasszájából. A szervezet által nyújtott támogatás 4,2 millió forint volt, mely összeget Patrubány egy másik egyesület a STUP számlájára könyvelt el. Az átutalásról senki sem tud. Az MVSZ bankszámlát senki sem nézheti meg. Ezért csak találgatni tudunk. A kérdést Önök döntsék el. A pénz a romániai egyesületének (Patrubánynak van csak hozzáférése) a számlájára a STUP-ra (Societatea Transilvana a Ungurilor de Pretutindeni), vagy a romániai cégének a számlájára került, vagy esetleg egyenesen a saját pénztárcájába? A lényeg, hogy 38 millió forint kiadásból 38 millió forint (5+27+4+2) Patrubány Miklós keze segítségével távozott az MVSZ-ből. A cég irataiba senkit sem engednek betekinteni. Retorzióba részesül, ha valaki tudni akarja mi folyik a szervezet pénzügyeivel. Mi is csak a központi nyilvántartásba beküldött bevallás alapján tudtuk megszerezni az MVSZ pénzügyi bevallását. Az biztos, hogy Patrubány Miklós jól megél a Magyarok Világszövetsége pénzügyeiből. Milliókat tehet zsebre az MVSZ pénzéből. Mégis azt mondja, hogy nem vesz fel pénzt az MVSZ-ből. Meddig tűrjük még a román állampolgár Patrubány Miklóst a Magyarok Világszövetsége élén. Meddig tűrjük ezt szó nélkül. Meddig engedjük, hogy egy Bukarestben kiképzett román állampolgár, akinek a korábbi neve Nicolae Stefan Patrubani volt, hogy az orrunknál fogva vezessen? Cselekedetre hívok mindenkit. Türelmünk lejárt! Távolítsuk el a törvénytelenül hatalomra került románt. (Dr. Ferenczi Péter, az MVSZ-ből kizártak sajtóirodája)

forrás

2013-03-09. 17:39

Az MVSZ vezérkara is részt vesz a marosvásárhelyi székely megmozduláson
A Magyarok Világszövetsége vezetői is részt vesznek a március 10-én Marosvásárhelyen, a székely nép szabadságáért szervezett megmozduláson.
A Székely Nemzeti Tanács által szervezett megmozduláson részt vevő MVSZ-küldöttséget Patrubány Miklós elnök vezeti. A küldöttség tagjai: Oláh István – a Kárpát-medence Térség elnöke, Borsos Géza – a Kárpát-medence Térség alelnöke, Bottyán Zoltán – a Kárpát-medence Térség alelnöke, Tokay Rozália – az MVSZ Erdélyi OT elnöke.
(MVSZ Sajtószolgálat)

MVSZ: Atilla nagykirály 1560, évfordulójára

Idén tavasszal van Atilla nagykirály halálának 1560. évfordulója. A Magyarok Világszövetsége április 26-án, pénteken, az MVSZ Küldöttgyűlésének nyitónapján emlékezik meg a hunok és magyarok világtörténelmet író nagy alakjáról, Atilláról.Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke délután 5 órakor adja át a Dr. Hegedűs Loránt püspök részére posztumusz, valamint Szaniszló Ferenc újságíró részére odaítélt A Magyar Nemzetért érdemérmeket. Ezt követően, 18 órától Szörényi Levente Atilla Isten kardja címmel tart előadást.

Tekintettel a nagy érdeklődésre, a rendezvény – amelyre az MVSZ székházában, a Magyarok Házában kerül sor –, belépőjegyes lesz. A jegyek árusítása április 15-én kezdődik.

Atilla király szobra az ausztriai Tullnban, amint fogadja Krimhildát (Ildikó).
   Atilla mögött testvére, Buda, a sor végén fia, Csaba.
      Vajon hol van Atilla király magyarországi szobra?

                 (foto:riowang.blogspot.hu/)                             


MVSZ Sajtószolgálat

7842/130408 

Hozzászólás a beszélgetéshez

RSS