Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Mocskos gazemberek átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké átkozott legyen minden gyermeketek, és unokáitok, mindaddig, míg magyar földön élnek!

Pósa Lajos:
Verje meg az Isten

Verje meg az Isten,
Veretlen ne hagyja,
Ki magyar létére
Magát megtagadja.

Szabadságunk fáját
Fosztja, – fosztogatja,
Leveleit, virágait
A viharnak adja.

Verje meg az Isten,
Nem egyszer, de százszor,
Ki magyar létére
Idegenhez pártol.

Ősi jussát önként
Idegennek dobja,
Kincseinket egy más fajnak
Kincstárába hordja.

Verje meg az Isten
Minden kis dolgába;
Ki magyar létére
Egy más faj szolgája,

Mást érez és mást mond
Talpnyaló nyelvével,
Háromszínű lobogónkat
Ronggyá tépi széjjel.

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,
Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.

Verje meg, verje meg
Minden haragjával!
Júdásszerű két kezének
Tüzes ostorával!

Patkány haza és nemzetáruló kollaboránsok voltak, vannak és lesznek még!


Mindezek célja: a polgárháborús helyzet előidézése

 Haza és nemzetárulók

 (mszmp, mszp, szdsz, mdf, lmp, dk és zsidesz-kdnp)

A magyar nép nevében vádolom önöket: nép, haza és nemzetárulással!

Nem lesz kegyelem!

              Átok, örök átok szálljon reátok!

"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember! Átok, örök átok kísérje  mindörökké, minden hozzátartozóját, teljes vagyonvesztés terhe mellett ! "

 

 

 

…”Mialatt a magyar hazafiak farkasszemet néznek a mesterségesen felfújt problémákon ajvékoló zsidókkal és liberálisokkal, cionbolsevikokkal, s az őket fedező kigyúrt cigányokkal, – addig ki tudja hány magyar számára adják ki a kilakoltatási végzést… S foglalják el idegenek a házát, vagy rombolják le buldózerrel, hogy zsidó lakóparkot húzzanak fel a helyére.

Nézzük  a cionista zsidó eszme célját .
Egy független és szabad Izrael amit meg kell védeni mindenáron.Lényegében zsidó nacionalizmusnak is nevezhetnénk.

A zsidó világhatalmi törekvések, ennek részeként
Magyarország meghódítása!

Az erőltetett egyenlőség óhatatlanul ál-egyenlőséget és teljesen torz, rendkívül kártékony társadalomszerkezetet eredményez.


Módszerek és technikák

Marschalkó Lajos: „Világhódítók, országhódítók” kivonatolt összegzése!

- Az Ó-szövetség, tehát a Thora tanulmányozása nélkül nem érthetjük meg a világuralmi törekvések lényegét. Erkölcstani alapjai a talmudban rögzítettek. Írásban, írásban rögzített magyarázatokban, írásban soha nem rögzített vezető papság által szavakban továbbadott tanokban! A hatalom megszerzése egyszerre mindent használ!

- A fő technika a kettős mérce!
Ami véd, azt Izrael fiainak követni kell! Minden másnak viszont meg kell tiltani!

- A vér tisztaságát mindenek fölé helyezi. Nehémiás még csak átkozódik, Ezdrás már elkergeti a feleségül vett idegen nőket gyermekeikkel együtt.
1953-ban az új izraeli parlament eltiltja a zsidók és nem-zsidók közötti házasságot.

- A zsidóság Isten kiválasztott népe, állítják magukról! Szent is!
Mózes V. 7. 2-3. Környező népekre rámutatva parancsolja.
”Annak okáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és lányaikat ne vegyétek fiaitoknak és ne keressétek barátságukat és javukat soha!”
És ezeket a mai napig tartják, példa rá a palesztinokkal való viszonyuk!
Göbbels, Rosenberg a zsidóság saját ideológiáját fordította ellenük!
Nürnbergben akasztófát osztogattak mindezekért! A fentieket más népeknél üldözendő fajgyűlöletnek nevezik!

- Megosztani és uralkodni
Alapelvnek tekintendő beépülni minden irányzatba! Akár ellentétes külső jegyekkel bírókba is!
Finánctőkés: Rothschild család
Nemzeteken átívelő hálózat! Nagymesterei a hitelt teremteni a semmiből világmutatványnak! Rothschild Mayer rabbinak szánták, bankár lett Frankfurtban.

Fiai:

o Rothschild Salamon az Osztrák-Magyar Birodalomban

o Rothschild Natan Londonban

o Rothschild Károly Olaszországban

o Rothschild Jakab Párizsban

Építette a választott nép birodalmát úgy, hogy a politika frontvonalában nem látszani, de a háttérből mindent megvett politikusokon keresztül irányítani!
Szociális mozgalmak, kommunizmus:
A jogos népharag melyet a fenti gátlástalan finánctőkés oligarcha létrehozott „kezelésre” szorult. Jött a zsidó Marx Károly a Kommunista Kiáltvánnyal! Az idétlen angol gyáros csak diszgojnak és finanszírozónak kellett! Nagy világfelfordulás, nagy lenyúlás! Engels ezt nem látta át!

- Ugyanígy a Materialista filozófiákban, Idealista filozófiákban az élvonalban lenni! Minden forrongjon! Ha tisztázatlan megosztott a társadalom, uralkodni lehet rajta! Ez való a gojoknak!

- Mit mond a „magyar” zsidó, Herzl Tivadar az 1897-es első Bázelben tartott cionista kongresszus atyja.
”Egy nép vagyunk! Nem amerikai, nem szovjet, zsidók! Csak zsidók! Itt nincs másság, kavarodás, multikultúra! Az a gojoknak van kitalálva! Itt a cionistáknál rendnek kell lenni!!”

- Beépülni és belülről átalakítani

- Beépülni az egyházakba!

o Részben szétforgácsolni, megosztani

o Részben cionista bibliamagyarázatokat elterjeszteni. Ószövetségi zsidó bűnöket erénnyé nemesíteni! Jelenlegi sláger az új bibliafordítás (értsd biblia átírás)

- Szabadkőművesség és más titkos társaságok működtetése.

o Megfelelő személyek helyzetbe és pozícióba hozása!

o Döntéshozó szervezetek befolyásolása érdekeiknek megfelelően!

- Társadalmi szervezetek működtetése

o Régi értékek devalválása!

o Általános társadalmi zűrzavar teremtése, társadalom-újító mozgalmakkal! Illetve újításnak álcázott, kizárólag gojoknak (héberül tisztátalanok) szánt szellemi társadalmi kavarodás létrehozásával!

Saját köreikben a hagyomány tisztelete az szent. A rabbik nem demokráciát játszanak! Ha valaki megsérti az ősi törvényt, akkor keményen odacsapnak!!

A kettős mérce a talmud parancsa!

(Luzsenszky Alfonz talmud fordítása alapján)

„Álla az Úr és megméré a földet és átadá Izráelnek a népeket… s átadá minden javukat az izraelitáknak”

(Baba kamma 37 b. rész) Ha egy zsidó ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad. Ha egy idegen ökre döfi meg a zsidóét, akkor az idegen köteles a zsidónak a teljes kárt megtéríteni!

„Egy testvérednek (izraelitának) megrablása tilos, de egy nemzsidónak a megrablása meg van engedve” (Baba mezia 111 b lap)

Gojnak tett eskü semmis.

A rabbik egyhangúan állítják, a titkos bűnök meg vannak engedve, csak arra kell vigyázni, ki ne derüljön!

Mivel a talmud a cionizmus erkölcsi vezérfonala, világos, hogy ez a mozgalom az egész világot magáénak tekinti, és a tisztátalanokat gojokat baromként kezeli! Természetesen ennek az ősi elvnek megvalósítását korszerű álcahálóba csomagolja úgy, hogy az alapelv nem sérül!

- Magyarország meghódítása a világban már bevált módszerekkel zajlott, a talmudista eszmerendszer elvei szerint!

- Herz Tivadar a cionizmus apostola még meg sem született Budapesten, midőn Montefiore Mózes az Alliance Izraeliteé Universele mindenható ura kiadta az utasítást: „Zsidó testvérek! Magyarországnak és Galíciának a mienknek kell lennie!”

- Reálpolitikának látszott, jó feltételekkel!

o Magyar főnemességet a Habsburg Uralom genetikailag és tudatilag teljesen tönkretette, vérük már nem a Gyulák, Abák, Csákok vére volt.

o 1848-49 szabadságharc leverésének társadalmi és gazdasági sebei.

o Kisnemesség, polgárság csekély ellenállóképessége, pénztelensége!

o A korszellem erős hatása, romló nemzeti öntudat és a liberalizmus babonája!

A cionista zsidó közösség sohasem azonosult a magyar sorskérdésekkel.

- Az Ullman és társa pesti magyar kereskedelmi bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak Windischgrätz hercegnek.

- A magyarországi zsidóságot a Habsburg Bürokrácia a szabadságharcban gazdaságilag legyengült magyarságra szabadította!
1849. XII. 30. Olmützi Alkotmány
1859. XII. 20-tól minden iparban szabadkezet kaptak!
Rotshildok és a magyargyűlölő Bach szövetkezik! Nem kell független magyar iparos és kereskedő réteg! 80 év múlva zsidó kézen van a magyar szeszipar 100 % -a.
1938-ban, amikor Imrédy Béla államosítja a szeszkartellt, 500 % -al megugrik az állam szeszilletékből befolyó jövedemle!
Ilyen mérvű volt az illetékcsalás!!

A másik támadási irány a sajtó!
Montefiore Mózes nyilatkozata:
”Amíg az egész világ sajtójának nem vagyunk urai, hogy azzal a népet ámítsuk, elszédítsük, addig a mi uralmunk csak agyrém marad.”

1867 XVII teljes emancipációt kimondja!
A zsidó sajtóelőkészítés eredménye, hogy fel sem merül a vita során a Magyarság védelme saját hazájában!! Kolozsváry Borcsa Mihály és Bosnyák Zoltán ezekről sok tanulmányt írt! Istóczy Győző elsőnek veszi észre a cionista országhódítás nagy veszélyét! 1870-ben elindítja a „12 röpirat” c. folyóiratot. Bosnyák Zoltán mint a kérdés világszerte elismert szakértője megállapította!
„Ez a világ első tudományos szintű folyóirat a zsidókérdésről”

- A Berliner Ostend Zeitung már 1881-ben megjegyzi, hogy Istóczy-nak köszönhető hogy Európát figyelmeztette erre a veszélyre!

- Solymosi Eszter meggyilkolását Dr. Bary József vizsgálóbíró nem tudta megtorolni!
Ez a Magyar Jogállam terrorizálása, megvesztegetése volt!

Asszimiláció és névmagyarosítás, mint a behatolás és az álcázás eszközei!

- A zsidóság nem a befogadó néphez, hanem a hatalomhoz, a mindenkori hatalmat gyakorló urakhoz akar asszimilálódni! Állítja igen helyesen Narodni Listi prágai munkatársa – egyébként magyargyűlölő – Stefanek Antal.

- Szekfű Gyula a „Három Nemzedékben” leszögezi:
”Lelkébe óvakodtunk beletekinteni, megelégedvén ruha – és beszéd külsőségeivel; …
Összetévesztettük a nyelvvel, a magyarságot a magyarul csevegéssel! A halhatatlan lelket a mulandó színét váltó külsővel.”

Uralkodó eszme: A liberalizmus.

Jelentése: Szabad mindent, ami a Magyarság ellen irányul.

A vérrel szerzett nemesi címek áruba bocsátása, devalválása.

26 nagy zsidó családot pénzért „bárósítottak”.

- Hatvany-Deutsch bárói rangot kapott zsidó család cukor, papír és sörbirodalmat uralt újságokkal, kiadókkal.

- Báró Harkányiak coppeli olasz zsidók voltak, birodalmuk a dohánykereskedés.

Így folytatható lenne mind a 26.

- A zsidóság helyzetétől függetlenül a határaink közelében zajló őrjöngő bolsevik, komcsi mészárlást nem veszélyes jelenségként, hanem zsidó sikerként értékelte!

- Ez igen érdekes ellentmondásos, és csak egy távoli célt figyelembe véve érthető álláspont.

E tengernyi mocsokban feltűnik egy prófétai lángelme, sorsfordító írózseni!

Szabó Dezső

Első igazi nagy műve az Elsodort Falu. Ez egy gigászi védőbeszéd a magyar nép és a magyar faj mellett.
Szabó Dezső a magyarság és a cionizmus kapcsolatának hatalmas irodalmi megjelenítője.
A zseni világosságával látta, hogy a magyar élet belekeveredett az idegen hínárba, akár liberális kapitalizmust, akár kommunista diktatúrát mondunk, egyetlen igazság van, az Idegen Uralom. Mindkettő mögött a cionista hatalom áll!

- Horthy Miklós óriási hibája, hogy nem látta át az országhódítók, Chorinok, Goldbergerek, Fellnerek, Weiss.Mannfrédek tevékenységét, igazi szándékait!

Voltak még néhányan, akik felismerték és elindították az új Függetlenségi Mozgalmat.
A murgai tanító fia Gömbös Gyula a kisgazdákhoz, a magyar paraszthoz fordult.
Prohászka Ottokár a magyar szocializmusban, a hungarizmusban látta a jövőt.
Zadravetz István és Bangha Béla a keresztény megújulásban.
Milotay István és Oláh György a zsellérsorba süllyedt magyarságot mozgósítja!
Ezek a függetlenségi mozgalmak a cionista elnyomás ellen, erekből patakokba, sőt a végén zúgó folyókká terebélyesedtek!

- Mivel a cionizmus egy hatalmat megszerző politikai mozgalom, így annak bírálata, elemzése nem lehet vallás, felekezet elleni izgatás, vagy gyűlöletre uszítás. Mindenkinek joga van a szabad vélemény-nyilvánításhoz.

- Az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nemzetközi Nyilatkozatának 19. cikkeje kimondja, melyet a Magyar Országgyűlés ratifikált, illetve az alkotmány alapelvei közé emelt!

NOS KIMUTATTÁK A FOGUK FEHÉRJÉT!

Nem csupán hazafias, de keresztényi, sőt emberi kötelesség is immár szembeszállni a világot a szakadék szélére lökdöső, egyre agresszívebb és kiszámíthatatlanabb cionizmussal szemben.

 

A PATKÁNYOK!

Mi tudjuk, hogy a  szebb jövőnek is lesznek vesztesei.

A kutyust megmentjük, ugye magyarok!

Mindenüket (mszmp, mszp, szdsz, mdf, dk, lmp, zsidesz-kdnp)  el kell venni!

Aztán kőbányákba, munkatáborokba halálra kell őket dolgoztatni!

Családjukat örökre ki kell üldözni úgy, hogy soha többé ne léphessenek magyar földre!

A FIDESZ a liberálisok és a kommunisták házasságából született Likud-imádó szervezet, hisztek nekik?

Orbán Viktor: KISZ-titkár, majd egyházellenes ultraliberális

Orbán Győző: MSZMP párttitkár vad kommunista

Orbán Győzőné: MSZMP -KB tag vad kommunista
Stumpf István: Hazafias Népfront alelnöke
Szűrös Mátyás: MSZMP KB tagja, vad kommunista
Kövér László: KISZ-vezető, MSZMP-tag, kommunista káder család sarja, első munkahelye az MSZMP egyik kutatóintézete, majd vad egyházellenes ultraliberális vad kommunista
Rogán Antal: KISZ-vezető, majd antiklerikális ultraliberális

Íme egy lista volt párttag fideszes politikusokról és háttéremberekről, ami bizonyára még jócskán bővíthető:

Kövér László – MSZMP tag, a Központi Bizottsághoz tartozó társadalompolitikai intézet munkatársa, és a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) alelnöke (a másik alelnök Gyurcsány Ferenc volt)

Járai Zsigmond – MSZMP-tag

Matolcsy György – MSZMP-tag

Martonyi János – MSZMP-tag

Pintér Sándor – MSZMP-titkár

Schmitt Pál - az Országos Testnevelési és Sporthivatalnak (OTSH) alelnökeként miniszterhelyettes a Lázár-, majd a Grósz kormányban

Hoffmann Rózsa – MSZMP-tag

Mikola István – MSZMP-tag, a Hazafias Népfront alelnöke

Stumpf István – MSZMP tag, a Hazafias Népfront alelnöke

Fónagy János – MSZMP-tag

Vonza András – MSZMP-tag

Ligetvári Ferenc – MSZMP-tag

Chikán Attila – MSZMP-tag

Boros Imre – MSZMP-titkár

Turi-Kovács Béla – MSZMP-tag

Harrach Péter – MSZMP-tag

Orbán Győző: MSZMP párttitkár

Kerényi Imre – MSZMP alapszervezeti titkár

Pozsgay Imre – MSZMP PB-tag

Szűrös Mátyás – MSZMP KB-titkár

Boross Péter – MSZMP-tag

Orbán Győzőné: MSZMP-KB-tag

Balogh Gyula – MSZMP-tag

A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) tisztségviselői voltak:

Orbán Viktor – gimnáziumi, majd egyetemi KISZ-titkár

Varga Mihály – KISZ-titkár

Rogán Antal – KISZ-titkár

Deutsch Tamás – KISZ-titkár

Kósa Lajos - KISZ-titkár

A  2014. évre összeállt vörös bolsevik-liberális csürhe!

Megtekintések: 4688

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

2012-08-22. 14:39

A képmutatás magasiskolája: a háborúskodó Európa a "totalitárius rendszerek" áldozataira emlékezik
 
 
 
Augusztus 23-án - a Molotov-Ribbentrop paktum néven ismert szovjet-német egyezmény aláírásának évfordulóján - egy újabb emléknap lesz: a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Mielőtt örvendezni kezdenénk, hogy végre nem csak a zsidók szenvedéseivel traktálnak minket, hanem végre a kommunizmus közel százmillió halottjáért is szól a harang, azért megjegyezném: mi a helyzet az úgynevezett „liberális demokráciák” milliónyi áldozataival? Őrájuk nem kellene emlékezni valamikor?
Az „Európa lelkiismerete és a kommunizmus” címmel 2008 júniusában rendezett nemzetközi konferencián merült föl - az egyre durvuló holokauszt-biznisz és propaganda-hadjárat (szánalmasan óvatos és erőtlen) ellensúlyozásaképp -, hogy legyen egy közös emléknapja úgy a kommunizmus, mint a nemzetiszocializmus áldozatainak. 2011 júniusában magyar-lengyel-litván kezdeményezésre azután az EU-országok igazságügyi miniszterei nagy kegyesen elfogadták a javaslatot.
Az újabb emléknap ötlete azonban több sebből vérzik: egyáltalán nem világos ugyanis, pontosan kiket is kellene a „totalitárius rendszerek áldozatainak” tekintenünk. Már az is kérdés, egyáltalán melyek a totalitárius rendszerek. A fasiszta Olaszország például feltehetően totalitárius rendszernek minősül a liberális-cionista véleménydiktátorok számára, miként Franco Spanyolországát is annak tartják, de például korántsem világos, hogy például a spanyol polgárháború áldozatai kinek a lelkiismeretét terhelik. Nyilvánvalóan számos balliberális történész akad, aki Pilsudski Lengyelországát vagy éppen Horthy Magyarországát is a totalitárius rezsimek közé sorolja, mások viszont „konzervatív, tekintélyuralmi rendszereknek” írják le a két háború közötti lengyel, illetve magyar államot. Ugyanakkor a történelem meghamisítása az a széles körben elterjesztett állítás, mely szerint a második világháború összes halottját az úgynevezett „totalitárius” rendszerek számlájára kell írni. A valóságban a háború kirobbantásáért a felelősséget egyáltalán nem lehet csak és kizárólag a vesztes fél, vagyis a tengelyhatalmak nyakába varrni. Annál is kevésbé, mivel a nemzetiszocialista Németország még a fegyveres konfliktus kirobbanását követően is számos békeajánlatot tett ellenfeleinek. A szövetségesek azonban makacsul elutasították a német kezdeményezéseket.
A fő baj azonban ezzel a képmutató és hamis augusztus 23-i megemlékezéssel, hogy súlyosan kirekesztő, és sérti annak a több millió embernek az emlékét, akik a „totalitárius” Szovjetunióval szövetségben álló „liberális demokráciák” háborús őrületének és a harcok lezárulását követő elképesztő bosszúhadjáratának estek áldozatul.
A második világháború német, magyar, olasz, japán civil és katona áldozatairól mikor tartanak megemlékezést? És vajon a német városok elleni példátlanul kegyetlen szövetséges tömegbombázások hatszázezer halottját is van képük a „nácizmus” számlájára írni? Hirosimát és Nagaszakit is?
Mikor lesz emléknapja a háború után elüldözött százezernél is több magyarnak, és annak a hozzávetőleg 12 millió németnek, akik közül legalább kétmillióan belehaltak a „liberális demokráciák” legteljesebb jóváhagyásával, sőt közreműködésével zajló véres akciósorozatba? És mikor emlékezik meg a világ a „demokratikus” USA, Nagy-Britannia és Franciaország, valamint szövetségeseik 1945 után viselt számtalan gyarmati, terjeszkedő, véres háborújának több millió ártatlan áldozatáról?
Mikor hajt fejet a „nemzetközi közösség” az 1947/48 óta Izrael terrorjának áldozatul esett több tízezer palesztin előtt? Mikor emlékeznek meg Európában a több millió palesztin, iraki, líbiai és szíriai menekültről? És mikor lesz emléknapja annak a több százezer muzulmán polgári személynek, nőknek és gyermekeknek, akiket „terrorellenes háború” kezdete óta az USA és szövetségesei mészároltak le?
Hogy van bőr a képükön az európai országoknak krokodilkönnyeket hullatni a „totalitarianizmus” áldozataiért, amikor ugyanezeknek az államoknak a részvételével és anyagi, sőt fegyveres hozzájárulásával évek óta zajlik az öldöklés a Közel-Keleten?
Perge Ottó

Testvéreszmék: a cionizmus és a terror - sokkoló képekkel (+18)

A "terrorista gyermek"
 
Izrael fennállása óta háborút vív a palesztinokkal, ez egy köztudomású tény. Mint ahogy az is, hogy Izraelt nem alapították honfoglaló zsidó törzsek, hanem a világ egy – amúgy a cionisták által létrehozott és irányított – szervezet, az ENSZ hozta létre.
 
 
Talán az ebből fakadó alacsonyabbrendűségi érzés, talán a zsidó szellemben mindig is jelen lévő világuralmi törekvések, talán a cionizmus terrorista valóság vagy talán épp ezek összességéből fakadó lelki torzulás eredményeképpen a zsidó állam kiérdemelte magának a „gyerekgyilkosok országa” jelzőt.
Napokig lehetne írni Izrael bűneiről. Mint ahogy napokig lehetne elmélkedni arról, hogy miként süllyedt idáig a fejlett és civilizált Nyugat, hogy nemcsak némán figyeli az őrült eszme – a cionizmus – pusztító hadjáratát, hanem azt is eltűri, hogy a zsidók, amikor csak érdekük úgy kívánja, nyugodtan leantiszemitázzák a világot.
Az elmélkedésnél, az írásoknál azonban mindennél kifejezőbb lehet a fénykép, így hát most fotókon mutatjuk be a kedves olvasóknak azokat a borzalmakat, melyeket leírni amúgy sem lehet.
Kizárólag felnőtt és erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk!

(Raumplanung nyomán Geyer, Kuruc.info)


Ezt szeretnék a haza és nemzetáruló kollaboránsok!!


A cionista birodalom felemelkedése és bukása

 
Az emberiség történetének alapvető sorsfordulatai általában egy-egy nagy háborúval hozhatók összefüggésbe. Ilyen rendkívüli, tényleg eposzi méretű összecsapás lehetett a trójai háború (melynek okairól és lefolyásáról szinte alig tudunk valamit), de egészen biztosan ilyen volt a rómaiak és a punok háborúja, melynek nyomán eldőlt, hogy a Földközi-tenger térségét nem Karthágó, hanem Róma hajtja uralma alá.
 
De sorsfordító csata zajlott le 732-ben, a galliai Poitiers-nél, melynek nyomán a Frank Birodalomnak sikerült elhárítania az Európát fenyegető arab-iszlám veszélyt. Hasonlóképpen alapvetően meghatározta a történelem menetét a keresztes háborúk nem egy hadjárata, majd számos, a törökökkel vívott ütközet (többek között a nándorfehérvári), és főként az 1571-es lepantói tengeri csata, amikor is a keresztény erők diadala nyomán eldőlt, hogy a török birodalom nem tudja kiterjeszteni befolyását a Földközi–tenger egész térségére, sőt alighanem Európára sem.
Nem feledkezhetünk el továbbá az 1618–1648 között zajló harmincéves háborúról, amelynek eredményeképpen sikerült megakadályozni a Habsburg vezetésű európai, sőt világbirodalom létrejöttét, és egy időre Franciaország vált a kontinens vezető hatalmává. A XIX. század elején pedig Napóleon vereségével eldőlt, hogy Franciaország, még a forradalmi eszmék lángjától hevített hadseregével sem lesz képes teljes hegemóniát kivívni Európa felett.
A legutóbbi, az egész emberiség sorsát döntően meghatározó esemény pedig a második világháború valóban eposzi méreteket öltő, hatalmas összecsapása volt. Az egész világ alighanem másképpen nézne ki, amennyiben a németek szövetségeseikkel együtt diadalmaskodnak. Adolf Hitler – halálos ellenségeinek róla terjesztett hazugságaival ellentétben – világos fejű, sőt rendkívül okos ember volt, aki egyértelműen felismerte a lényeget. Nevezetesen azt a tényt, hogy miközben Európa népei között továbbra is számos súlyos ellentét húzódik, valójában egy új erő jelent meg a színen, mégpedig a nyugati világ (majd az egész Földgolyó) fölötti teljes uralom megteremtésére mohón törekvő zsidóság. Hitler megértette, hogy a zsidóság vezetése alatt álló nyugati (amerikai-európai) birodalom, illetve egy nagyhatalmi szerepet betöltő Németország léte teljességgel összeegyeztethetetlen. Németországot, mint a zsidó vezetés alatt álló birodalom egyik hatalmas, erős tartományát megtűrik, de csak akkor, ha a német érdekeket teljesen alárendelik az egész birodalom érdekeinek. (Napjainkban éppen ez a helyzet.) Ha pedig Németország erős európai hatalommá válik, akkor pedig a zsidóság képtelen lesz uralni az egész Nyugatot. Hogy lehetséges lett volna-e valamiféle kompromisszum a két roppant erős (és valljuk be, igen csak tehetséges, nagyra törő és elszánt) nép között, erősen kétséges. Németország ugyanis Európa közepén fekszik, vagyis aki nem képes befolyása alá vonni Németországot, az nem fogja tudni uralni Európát sem. Aki pedig nem ura Európának, nem tudja irányítani a nyugati világot. Márpedig a zsidóság a nyugati civilizáció fölötti teljes uralom megszerzését tűzték ki célul. Amerikában akkorra már a zsidóság jelentős hatalmat gyakorolt, ami azonban önmagában sérülékenynek tűnhetett a számukra. És persze jóval többre is vágytak, annál is inkább, mivel nemzettársaik nagyobbik része Európában élt.   
A második világháború előtt az volt a nagy kérdés, a zsidóság képes lesz-e az európai nemzetek közötti mélyen gyökerező ellentéteket a maga javára kamatoztatni? Teljesen egyértelmű volt például, hogy Franciaország ugyancsak ellenzi Németország felemelkedését, hiszen a két nép ezer éven keresztül küzdött az Európa feletti hegemónia megszerzéséért, de természetesen faji és kulturális természetű ellentétek is szembeállították egymással Európa két legnagyobb lélekszámú nemzetének fiait. Kulcskérdés volt viszont a Brit Birodalom állásfoglalása. Hatalmas küzdelem indult meg az angolok szívének és lelkének a megnyeréséért. Ne gondoljuk, hogy a zsidóságnak könnyű dolga volt, annak ellenére, hogy London már az első világháború idején szövetséget kötött a cionistákkal, melynek nyomán a britek támogatásukról biztosították Izrael megteremtését. (Balfour-deklaráció, 1917) Hiszen Nagy-Britanniában még a 30-as években is nagyon sok barátja volt Németországnak, és a politikusok között is sokan szerették volna, ha a két hatalom baráti viszonyt épít ki. A sokat kárhoztatott megbékítési politika tehát nem egyfajta „gyávaság” következménye – mint a máig dübörgő háborús propaganda sugallja –, hanem a brit közvéleményben széles körökben meggyökeresedett németbarát érzelmek, valamint a józan politikai számítások eredménye. Az angolok a franciákat sohasem kedvelték különösebben, ráadásul faji szempontból közelebb is állnak a németekhez, mint bárki máshoz, de ami a fő: a Brit Birodalom érdekeit Németország a nemzetiszocializmus hatalomra kerülését követően nem fenyegette. (Az első világháború előtt más volt a helyzet, de Hitler gyökeresen szakított a Német Császárság külpolitikájával.) Adolf Hitler számos erőfeszítést tett annak érdekében, hogy megértesse az angolokkal: a Harmadik Birodalom semmiképpen sem kíván Európán kívül terjeszkedni, sőt hajlandó lett volna még támogatni is a Brit Birodalom fennmaradását. A zsidóság azonban eredményesebb propagandát fejtett ki Angliában, és ha nem is éppen könnyen, de sikerült a Brit Birodalmat Németország ellen csatasorba állítani. Ebben a fordulatban kulcsszerep jutott Winston Churchillnek, aki ezzel hatalmas szolgálatot tett a nagy összecsapásra készülődő zsidóságnak. (Nem véletlenül van akkora kultusza manapság, noha háborús bűncselekmények sokaságát követte el.)
Ezek után már csak a Szovjetuniót kellett meggyőzni arról, hogy Németország nagyhatalmi sorba emelkedése rá nézve is végzetes lesz. Nos, ez nem volt nehéz feladat, és nem is elsősorban azért, mert a bolsevik rendszer vezető posztjain kiemelkedően sok zsidó származású kommunista ténykedett. Hanem főleg azért, mert való igaz: az erős Németország lehetetlenné tette volna a Szovjet Birodalom terjeszkedését Európa irányába. Ami természetesen fordítva is igaz: Németország csak úgy tudott jelentősen megerősödni, ha Oroszország hatalma viszont lehanyatlik. Két dudás nem fért meg egy csárdában, azaz, miképpen Adolf Hitler is világosan felismerte: huzamosabb ideig nem létezhet egymás mellett egy erős Németország és egy erős Oroszország. Ideig-óráig ugyan köthetnek taktikai jellegű szövetséget, (mint arra számos példát találunk a három császár szövetségétől kezdve a rapallói egyezményen át egészen az 1939-es német–orosz paktumig) hosszabb távon azonban elkerülhetetlen közöttük az összecsapás.
Mármost joggal adódik a következtetés: a nemzetiszocialisták, illetve korábban azok a német nacionalisták, akik Németországot a világ sorsát intéző nagyhatalmak sorába kívánták illeszteni, valójában lehetetlen feladatra vállalkoztak, mivel túlságosan is sok ellenség tekintett félelemmel vegyes csodálattal a németekre. Vagyis túlságosan sok volt mindig is a halálos ellenségük. De hát végső soron az cselekszik helyesen és bölcsen, aki mindig beletörődik a „realitásokba”, és adott esetben hajlandó valamiféle „másodrangú szereppel” is beérni az élet nagy csatájában? (A zsidók talán beérik a másodrangú szereppel?) Nem azt jelenti éppen a napjainkban kigúnyolt és elfelejtésre ítélt hősiesség, hogy merünk nagyot álmodni, mi több, cselekedni is hajlandók vagyunk nagyra törő álmaink megvalósítása érdekében? (Nos, persze hősiesség ma is van, de csak azok a hősök, akik a Cionista Világbirodalom érdekeinek oltárán áldozzák fel az életüket. Aki velük szemben állt, vagy áll, az csak „náci”, vagy „terrorista” lehet. Mennyivel okosabbak és emberségesebbek voltak az ókori és középkori eposzok írói, ők ugyanis a heroikus küzdelemben életüket vesztett katonákat hősöknek tekintették, bármelyik oldalon álltak is.)
Semmi kétség: valóban a zsidók kovácsolták egybe a német nagyhatalom létrejöttétől rettegő nemzeteket, mi több, egy hatalmas (jórészt hazug) propaganda-hadjárat nyomán azokat is sikerült meggyőzniük a németek rendkívüli „veszélyességéről”, „kegyetlenségéről”, „embertelenségéről”, akiknek egyébként nem hogy félnivalójuk nem volt Németországtól, de érdekeik kifejezetten egybeestek a Reich érdekeivel. (A magyarok között is jócskán akadtak ellenségei Németországnak, ami még a hazai németség befolyásának növekedését tekintetbe véve sem logikus.) Azonban a Németország fölötti diadalt ünneplő britek és franciák azzal nem számoltak, hogy a zsidóság vezetői be fogják nyújtani a számlát: végtére is nem a semmiért dolgoztak annyit az „antifasiszta szövetség” összekovácsolásán. Hiába került ki Franciaország is, és Anglia is győztesen a heroikus küzdelemből, semmit sem értek vele, mert mindkét hatalom gyarmatbirodalma néhány évtized alatt szétesett. Amerika pedig semmit sem tett a Brit, illetve a Francia Birodalom megőrzése érdekében, sőt, inkább még gyorsítani is igyekezett a bomlási folyamatot, abban bízva, hogy a függetlenségüket kivívó országokat majd sikerül az amerikai birodalom befolyási övezetébe beterelni. És általában így is történt, igaz, nem mindenütt, ugyanis számos szabaddá váló afrikai és ázsiai ország a Szovjetunió karjaiba menekült.
1945 után a Szovjetunióban ugyanis nem egészen az történt, amire a háború legfőbb nyertesei, a cionista zsidók számítottak. Hiába, a diktátorok kiszámíthatatlanok, kiváltképpen akkor, ha egy nagy, büszke nép élén állnak. Sztálin nem volt hajlandó alávetni magát a nyugatiak akaratának, és önálló nagyhatalmi politizálásba kezdett. A szovjet diktátor pontosan tisztában volt azzal, hogy a bolsevik párton belül óriási befolyással rendelkező zsidóság Amerikával, illetve a Nyugattal akar szövetkezni, magyarán, ők egyáltalán nem szeretnének önálló szovjet-orosz nagyhatalmat, hanem sokkal inkább a kialakuló Nyugati Birodalom karámjába hajtanák be a hatalmas országot. Ezért már Sztálin megkezdte a zsidóság visszaszorítását ( már a 30-as években, majd a folyamat nagyobb lendületet vett a háború után, lásd pl. orvosper), utódai pedig folytatták a sztálini nagyorosz imperialista politikát, amelynek azonban a zsidóság teljes háttérbe szorítása volt a feltétele. (Ez az oka annak, hogy a zsidók végül tömegesen kezdték elhagyni a Szovjetuniót, miként egykor Hitler hatalomra jutása után tömegesen hagyták el Németországot. Érthető okokból sem Hitler, sem Sztálin nem akarta birodalmának vezetését a zsidóság kezébe adni.) A kommunista rendszer azonban életképtelennek bizonyult, és a Szovjetunió végül megadta magát a Nyugati Birodalom előtt, amely azonban olyan agresszív erővel kezdett terjeszkedni az egykori kommunista érdekszféra területén (lásd NATO-bővítés, ukrajnai, közép-ázsiai hódítás), illetve magában az országban (a külföldi befektetők, meg az IMF és a Világbank közbejöttével), hogy az oroszok pillanatokon belül magukhoz tértek, és – Vlagyimir Putyin vezérletével – ha óvatosan is, de megkezdték a birodalom újjáépítését. Amely azonban régi erejét és befolyását aligha nyeri vissza többé.
A „náci veszély újjáéledésével” kapcsolatos fülsüketítő propagandakampány célja, hogy eleve megakadályozza bármifajta belső ellenállás kialakulását a cionista zsidóság uralma alatt álló Világbirodalomban. Az elégedetlenek egy részét egyébként is sikerült a „globalizációellenes” „alternatív”, illetve „zöld” mozgalmak karámjába terelni, márpedig az ilyesfajta szélsőbalos, kommunista, „zöld”, meg egyéb alternatív bohóckodás a birodalom urai számára egyáltalán nem veszélyes. Nem véletlen, hogy nem a „globalizációellenes” szélsőbalos szervezetek ideológusai, illetve támogatói kerülnek börtönbe, hanem a „holokauszttagadók” (vagyis akik szeretnék megismerni és bemutatni a történelmi igazságot, és tiltakoznak az ellen, hogy a nagy háború győztesei még mindig folytatják a háborús propagandát), illetve „nácik”, „fasiszták” és más „szélsőségesek”. A „náci veszély” állandó napirenden tartása szánalmas propagandafogás, még akkor is, ha a birodalom uralkodó köreinek szolgálatában álló média és oktatási rendszer segítségével hatalmas tömegeket sikerül továbbra is ily módon félrevezetniük. A „nácik” valóban követtek el bűnöket a háború alatt, de egyáltalán nem voltak kegyetlenebbek vagy gonoszabbak, mint ellenségeik, és még az sem igaz, hogy a háború kirobbanásáért a felelősség kizárólag Németországot terhelné. Sőt, véleményem szerint Németország éppenséggel kevésbé tehető felelőssé magáért a háborúért, hiszen a németek csak annyit akartak elérni, mint amennyi Nagy-Britanniának, Franciaországnak és az USA-nak megadatott: a németek is világ sorsát intéző nagyhatalommá kívánták tenni országukat. Miért kevésbé legitim a Német Birodalom létrehozására irányuló törekvés, mint az amerikai, brit, francia vagy orosz világuralmi szándékok? Miért elfogadható, sőt természetes sokak számára az Amerikai Világbirodalom mai léte, miközben Németország egykori hasonló, sőt sokkal szerényebb hatalmi törekvéseire oly vad, engesztelhetetlen dühvel tekintenek? Erre a kérdésre (már ha egyáltalán elhangzik ez a politikailag teljesen inkorrektnek számító kérdés), azt a választ szokták adni, hogy az amerikaiak (de részben még a britek, franciák is), „demokraták”, „humanisták”, míg a németek „rasszisták”, „antiszemiták”, „gyűlölködők”, sőt „őrültek”,akik iszonyatos vérengzést végeztek mindenféle kisebbség tagjai között birodalmuk építése közben. Mindez ostoba, hazug propaganda, ugyanis a németek semmivel sem voltak kegyetlenebb birodalomépítők, mint bárki más. Ha pedig az oroszokkal, illetve a spanyolokkal vetjük össze őket, akkor kifejezetten az oldalukra billen a mérleg nyelve.
Mindez azonban a múlt: a német nagyhatalomnak (sőt idővel magának a „régi” Németországnak, sőt vele együtt az egész hagyományos európai civilizációnak is) alighanem befellegzett. A Birodalom nem a belső „náci” ellenállás miatt fog megbukni, mivel a média elképesztő agymosó-hadjárata következtében ilyesfajta mozgalmak kifejlődni sem tudnak. A nyugati világot uraló  Cionista-Amerikai Birodalom osztozni fog más birodalmak sorsában: a vesztét a túlterjeszkedés okozza, aminek persze nem csak az az oka, hogy a szörnyállam újabb és újabb nyersanyagforrások és piacok után áhítozik. Könnyen elképzelhető, hogy miként a Római Birodalom pusztulásában is egy vallás, nevezetesen a kereszténység döntő szerepet játszott, úgy az Amerikai-Izraeli hatalom az iszlám szikláján fog hajótörést szenvedni. És nem csak azért, mert a példátlanul agresszív cionista-nyugati terjeszkedés a Közel-Keleten felingerelte az alvó oroszlánt: a muzulmán vallást. Amellyel összefüggésben a cionista oligarchia elkövetett egy immár jóvátehetetlen, stratégiai hibát: a bennszülött európai népek (és részben az antiszemitizmus egyik kútfejének tartott kereszténység) erejének meggyengítése céljából szélesre tárta a nyugati világba igyekvő bevándorlók előtt a kaput, csakhogy nem számoltak azzal, hogy a mai „modern”, „felvilágosult” korban az iszlám újjáéledhet. Márpedig, mint a korai kereszténység példája mutatja, még a legmodernebb fegyverekkel, töménytelen pénzzel, erőszakkal, agymosással sem lehet felvenni a harcot a mély vallásos hittel felvértezett, öntudatra ébredt, bátor emberekkel szemben. Róma majd háromszáz éven keresztül üldözte a keresztényeket, végül azonban a vallásos hit erősebbnek bizonyult mindenfajta világi hatalomnál. Vajon hasonló végkifejletre számíthatunk most is?
Perge Ottó - Kuruc.info


A kommunizmus (és a cionizmus) az emberek hitét, szabadságát is elvette, elveszi

2012. november 24., szombat 14:23
Az alaptörvény és az egyházi törvény együtt biztosítja az egyházak szabad működését – hangzott el szombaton Pápán, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye fennállásának 200 éves évfordulóján.
 

Az ünnepi közgyűlést köszöntve kijelentette: „hálásak lehetünk, hogy a hívek az elmúlt kétszáz évben megőrizték a hitüket, egyházmegyéjüket, nagy szolgálatot tettek ezzel a magyar hazának. Az egyházmegye sorsa, történelme összefonódott az országéval: a kommunista hatalom nem csak az emberek hitét, hanem a szabadságukat is elvette, ahogy az országét is” – fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva: a rendszerváltás után újra megteremtődtek a feltételek a szabad vallásgyakorláshoz.

Polgárdi Sándor lelkész felhívta a figyelmet arra, hogy az egyházmegye alapításának 200 éves évfordulója nem jelenti azt, hogy 1812 előtt ne lett volna itt szervezett egyházmegyei élet, hiszen már az 1600-as évekből is vannak ilyen emlékek. 1812-ben az egyházmegyei közgyűlés a felső és alsó veszprémi egyházmegyék összevonásáról szóló döntésével hozta létre a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyét. A megyében évszázadokon át, a reformáció kezdetétől virágzik az evangélikus hit – mondta.

Az ünnepi közgyűlésen bemutatták a Mily drága a te szereteted Istenem! című könyvet, amely a rendszerváltás utáni evangélikus útkeresésről, a Veszprém megyei evangélikus templomépítésekről szóló írásokat, valamint az egyházi évhez, ünnepkörökhöz kapcsolódó igehirdetéseket tartalmaz.

A valódi cselekvés helyett, milliárdokat költ el a kormány újra a szocik ellen

A Békemenet honlapján, a Metro újságban, az óriásplakátokon dúl a szocik elleni kapmány. "Együtt tették tönkre az országot" így szól a plakátokon és az újságokban a hírdetés.

Tetszenek emlékezni arra, hogy "Gyurcsány a hibás" plakátokra? Azóta sem történt nagy változás, mindig ugyanaz a kábítás.

A napokban jelent meg a Metro ingyenes újságjának hátlapján és az óriásplakátokon a Gyurcsány és Bajnai ellenes plakátok. Természetesen ezt hirdeti a www.bekemenet.hu oldal is.
Két évvel ezelőtt még arra hívták fel a figyelmet a lakosságnak, hogy "Gyurcsány a hibás Magyarország tönkretételért", természetesen ezt is milliárdokért közpénzen!

Most újra pótcselekvésbe kezdett a kormány és a saját hibájukat próbálják elterelni Gyurcsány és Bajnai felé, holott nem is ők kormányoznak már. Pont a Fidesz volt az a nagy párt, aki elszámoltatást ígért a népnek, most pedig se elszámoltatás, se gazdasági fellendülés csak ugyanaz a posvány köztársaságunkban.

Csupán csak egy bejegyzés, ami mindent elárul a mostani helyzetről, az úgymond pótcselekvést biztosító Békemenet honlapjáról:

Üdv!
Egy kiskelet- magyarországi valóság: Becsülettel dolgozok, gyermeket nevelnek. A bérem és a párom gyede elég a rezsire. 1 havi megélhetésre marad max. 25ezer. Ruházkodás, kirándulás, nyaralás, édesség a gyereknek kilőve. A becses kormány eddigi intézkedései buktam a bérem majd 20%át, megszűnt ettek a bér en kívüli ellátást, ami egy csöppet segített abban, hogy havonta max 10x ehettünk akár húst is ebédre. A különböző adókkal, amit tovább hárítottak a szolgáltatók, megint csak lenyúltak. Jó lenne már látni, hogy aki másnak dirigál, maga is részt vállal a nélkülözésben. Pofátlan pötyhedt lelkiismeretlen gazemberek csak a saját javukat lesik. Magasról tesznek a polgárok fejére. Bárki szétnézhet vidéken az utak állapotáról. Bezzeg 4es metró, Kossuth tér felújításra futja. Nem birkamenet kellene ide, hanem végre azért kellene milliónyi embernek az utcára mennie, hogy végre az embereket, akik még próbálnának tisztességes munkából megélni, vegyék emberszámba. Próbálom magam visszafogni, de nehezen találok etikus szavakat mély felháborodásomban. Egyetértünk! Ki az utcára! De nem a birkamenetbe... Zsíros kis állásából, külföldről könnyű szövegelni! Éljen mindenki, aki ott lesz, és felszólal! 1 évig az én körülményeim között! És akkor még nagyon elnéző is voltam..

(Szent Korona Rádió)

Róna Péter szerint hét ember felelős a devizahitelezésért

 

Róna Péter közgazdász szerint a magyar gazdaság vergődésének első helyen álló oka a devizahitelezés bevezetése volt, melyért hét embert tesz felelőssé: Járai Zsigmondot, Király Júliát, Simor Andrást, Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont, Oszkó Pétert és Felcsúti Pétert. Mindez abból a Schiffer Andrásnak címzett leveléből derül ki, melyben bejelentette, hogy távozik az LMP alapítványának éléről és a magyar közéletből.

 

Lemondott az LMP pártalapítványának társelnöki posztjáról Róna Péter közgazdász, aki egyúttal hátat fordít a magyar közéletnek is, mert nem érti, hogy mi történik a Kárpát-medencében.

 „A magyar gazdaság és társadalom vergődésének okairól sokat lehetne írni és mondani – írtam és mondtam is – de van egy, amely nézetem szerint az összes többit maga mögé utasítja, ez pedig a devizahitelezés” – írja Róna Péter a Schiffer Andrásnak címezett lemondólevelében, melyből a Népszabadság idézett.

A közgazdász úgy látja, életek százezrei mentek helyrehozhatatlanul tönkre, a fizetőképes kereslet nagyon hosszú időre megroppant, maga a bankrendszer működésképtelenné vált, kis- és középvállalatok tízezrei dőltek be, munkahelyek százezrei szűntek meg, és a Magyar Nemzeti Bank elvesztette a monetáris folyamatokra gyakorolható hatását egy hazug, csalárd termék bevezetése miatt. 

„Mert a devizahitel egyáltalán nem hitel, hanem egy olyan befektetés a hitelfelvevő részéről, aminek az a lényege, hogy az összes, kivétel nélkül az összes profit a banké, az összes kockázat pedig a hitelfelvevőé. Nem hitel azért az egyszerű okért, mert a hitel egy fix összegben felvett kölcsön, amit azonos fix összegben kell visszafizetni, a szerződésben kijelölt és annak alapján mindkét fél számára kiszámítható kamattal együtt. De a devizaadós nem tudhatja, hogy mennyit kell visszafizetni, mert a törlesztés egy olyan ténytől, az árfolyam mozgástól függ, amihez semmi köze, hiszen ő forintot kapott és forintban fizet” – magyarázta.

Róna leírta, hogy 2006-tól kezdve kétségbeesetten küzdött a devizahitelezés leállításáért, amiért meg is kapta a kókler minősítést a devizahitelezés megalkotóitól. „Kik voltak ők? Hát Járai Zsigmond, Király Júlia, Simor András, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Oszkó Péter és Felcsúti Péter” – sorolja a neveket. Szerinte Oszkó Péter és Felcsúti Péter dolgozta ki azt a banki magatartási kódexet, ami végtelen cinizmussal nemhogy nem vetett véget, hanem egyenesen szentesítette a devizahitelezést.

Róna Péter szerint akik ezért a „disznóságért” személyesen felelősek, több mint egy millió embert fosztottak meg mindenüktől. Azt pedig érthetetlennek tartja, hogy ezek az emberek „képesek most magukat a jogállamiság nagy védőivé alakítani, képesek a talpig becsületes LMP-t az úgynevezett balliberális értelmiség nagy többségének aktív részvételével a megsemmisülés szélére sodorni”.

Orbán két évét őrületnek nevezi Róna Péter. Az írja, hogy emiatt először megpróbálta lenyelni a békát, és elfogadni az összefogás valamiféle változatát, túllépni azon, amit a felsoroltak tettek, ezért találkozott Bajnai Gordonnal is. De mára már megbánta, hogy egy pillanatra is elképzelhetőnek tartotta az együttműködést „ezzel az álnok, cinikus és erőszakos bandával”.

Forrás: origo.hu 

sokkaljobb-kommentár: A legelképesztőbb az volt, hogy a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormány alkotott egy olyan törvényt, amelynek alapján a hatalom és holdudvara, valamint a gazdagok kimenekültek a „devizahitel”alól. Volt köztük olyanok, akik 20 millió forintos állami segítséggel úszták meg a dolgot. Ezt azért nem kellene sem elfelejteni, sem megbocsátani! Az átlagemberek azonban a nagy lózung ígéret ellenére az út szélén maradtak. 

Számukra nincs kegyelem, kirakják őket az utcára. Ez a helyzet azért is fog felerősödni, mert sok devizahiteles veszíti el a munkáját. Amióta bejelentették a munkahelymentő programot, azóta egyre több, ráadásul értéket, eladható terméket előállító munkahely szűnik meg. Csak a Malév bedöntése okán 1000 milliárd forint kár keletkezett, a felszámolója egy pécsi szocialista multimilliárdos. Békés megye legfájóbb pontja a Gyulai Húskombinát sorsára hagyása. A bedőlés előtt kiemelt állami vállalattá nyilvánították, ami az égvilágon semmit nem jelentett. 

Rónai Péter Amerikában elmesélhetné, hogy üdvöskéjük mekkora „tehetség”. 

Békéscsaba, 2012. november 29.

F. I. – T. Z.

Jeruzsálemért tüntet az MSZP és a Fidesz- KDNP

 

 

HAZA és NEMZETÁRULÓK!

 

 

, Antimagyarizmus :: 2012-11-30. 16:49

Bölcskeivel és zsidókkal gyújt gyertyát 15 % zsebbe Kóser Lajkó az izraeli-magyar állampolgárok "zaklatása" ellen
 
 
 
Pénteken este 18 órától gyertyagyújtással tiltakoznak a történelmi egyházak, a zsidók és az önkormányzat vezetői "a hazai közéletben és már a parlamentben is megdöbbentő módon hangot kapott rasszizmus és gyűlöletkeltés ellen".
 
 
Az eseményen – melynek szónoka Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke – részt vesz Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke, valamint Kósa Lajos, Debrecen polgármestere.
A gyertyagyújtást a Nagytemplom előtt tartják.
(Mazsihisz nyomán)


Komlón és Pécsett is betiltotta a kettős keresztet a cionista zsidóbérenc, gyermekgyilkosságokban bűnrészes Fidesz-KDNP

A Jobbik mély megdöbbenéssel fogadta a hírt, miszerint Komlón idén is, de Pécsett először tiltotta meg a Fidesz – KDNP vezette önkormányzat a kettős kereszt felállítását - írja Németh Zsolt közleményében.  A szokatlan, keresztényietlen és hazafiatlan tett után az ezt megszavazó képviselők talán a magyar címerből is száműznék a számukra gyűlölt szimbólumot - írja.

 

Az elmúlt hét eseményeiből tisztán látszik, hogy valójában kik képviselik a magyarság érdekeit, és kik idomulnak a különböző elvárásokhoz - mutat rá a jobbikos képviselő, és hozzáteszi: sajnálatos, hogy ez Pécsett is már így működik.

Ebből kifolyólag Németh Zsolt ezúton is tájékoztat mindenkit, hogy a december 2-ára tervezett adventi kettős keresztállítás Pécsett sajnos elmarad. 

barikad.hu

Megtalálták. Megvan a nemzeti minimum


Aki eddig esetleg tétovázott, vagy bizonytalankodott volna annak megítélésben, hogy mégis milyen érdekek mentén folyik manapság a honi politika, az napokon belül meggyőződhet arról, hogy az eddig összeesküvés-elméleteknek hitt gondolatok egészen közel állnak a valósághoz, az megbizonyosodhat arról, hogy Magyarországon lényegében egy nagy cionista érdekeket kiszolgáló kör van, amit a népvakítás érdekében pártokra és civil szervezetek mögé bújtatott lobbicsoportokra daraboltak.Azonban most egy olyan helyzet van kialakulóban, ami akarva-akaratlanul, de lehetővé teszi, hogy mindannyian összeálljanak egyetlen nagy sakálkórussá. Most egy olyan alkalom kínálkozik, amikor világosan látszani fog, hogy ki kivel van, hogy ki kivel vállal sors- és érdekközösséget. Ezért aztán érdemes lesz figyelni, hogy az elvtársak, a narancsosok, az Együtt 2014, a Hit Gyülekezete, és a Mazsihisz mellett, a következő napokban még milyen szervezetek, még milyen köztiszteletnek örvendő személyek fognak csatlakozni a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány szervezte megmozduláshoz.


Tudják ezt ők is. Tudják, hogy könnyedén lelepleződhetnek. Ezért aztán, hogy az embereknek még véletlenül se legyen ideje elgondolkodni a kérdés lényegéről, a fősodratú média gondoskodik a folyamatos elterelő műsorról. A híradások vezető hírekben számolnak be arról, hogy a Jobbik által felvetett és vizsgálni kívánt döntési pozícióban lévő kettős állampolgárok ügye, milyen felháborodást keltett a világban. Minden csatornán megy a szörnyülködés, az ajvékolás, a „nácik elleni összefogás szükségességének" mantrázása.

Naponta idézik az amerikai nagykövet tiltakozását, aki „gyalázatos és rendkívül sértő megnyilvánulásnak” nevezte a történteket, miközben az sehol nem hangzik el, hogy az Egyesült Államokban is hivatalosan nyilvántartják, hogy a politikai élet szereplői milyen vallásúak és milyen népcsoporthoz tartoznak. De természetesen nem maradt itthoni visszhang nélkül az izraeli parlament elnökének Áder Jánoshoz írt levele sem, amiben Reuven Rivlin felszólítja Ádert, hogy „határozott tettekkel lépjen fel az antiszemitizmus ellen, beleértve a Jobbik betiltatásának kezdeményezését.” 

És hogy a cionista agymosó és megfélemlítő propaganda mennyire jól működik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének a meghátrálása az ügyben. Péterfalvi néhány nappal ezelőtt még megerősítette dr. Jóri András adatvédelmi biztos korábbi állásfoglalását, miszerint „az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságára vonatkozó adat (...) közérdekből nyilvános személyes adat. Ez azt jelenti, hogy a képviselők kettős állampolgárságára vonatkozó tájékoztatást (...) maguk a képviselők, mint közfeladatot ellátó személyek is kötelesek bárki számára megadni.”, azonban mára már módosított az álláspontján.

A legújabb verzió szerint „az országgyűlési képviselők esetében is csak a kettős vagy többes állampolgárság ténye nyilvános adat, az viszont nem, hogy az illető melyik más állam állampolgára”. „Az utóbbi napokban elmérgesedett politikai vita kapcsán felhívom a politikai élet szereplőinek figyelmét arra, hogy az ilyen adatok kiadására a képviselőket és az állami tisztviselőket nem lehet kötelezni. Már önmagában az erre való felszólítás is az emberi méltóság sérelmét vetheti fel” – magyarázta tegnap az immár cionista érdekeknek megfelelő értelmezést Péterfalvi.

Így megy ez.

A magyar politikai elit 2012 késő őszére megtalálta végre a sokat emlegetett, a sokat keresett nemzeti minimumot, ami lényegében nem más, mint a cionista érdekek gátlástalan kiszolgálása. Jól láthatóan ez az, ami a pártok és az egyes szervezetek felett áll. Ez az az eszmeiség, amiben mindenki egyetért, amiért mindenki kérdések, és kétségek nélkül tud küzdeni, legyen a politikai paletta bármelyik oldalán.

Azt hiszem, tekintettel erre a nagy eseményre, mindannyian vegyük magunkhoz az első nylonzacsit, ami a kezünk ügyébe akad és megfelelő reakcióként a történtekre, egyszerűen okádjunk bele. Aztán vessük a tekintetünket december 2.-ra, amikor is a frissen megtalált nemzeti minimum egy szabadtéri Vidám Vasárnap keretében a maga leplezetlen valójában bemutatásra kerül a Kossuth téren.

Nem kétséges, tanulságos és sokatmondó pillanat lesz mindannyiunk számára.

[Azért zsacsi akkor is legyen kézközelben.]

 

Milyen milliárdos tanácsokat kapott Gyurcsány és Bajnai?


A hét a választási eljárási törvény elfogadásával indult, de egy másik parlamenti történés hatalmas port kavart. Gyöngyösi Márton jobbikos politikus felszólalása kapcsán a kormány tudatta, megvédi az állampolgárokat az ilyen inzultusoktól. Az alapkamat egy éve nem látott mélységbe került, és eldőlt: állami kézbe kerülnek az E.ON földgázipari érdekeltségei. Fény derült arra is, hogy Gyurcsány- és Bajnai-kormányok csillagászati összegekért kaptak tanácsokat.

A parlament hétfőn név szerinti szavazással, 251 képviselő egyetértésével, 91 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el a kormánypártok által kezdeményezett új választási eljárási törvényt, amely a korábban már az alkotmányba emelt előzetes regisztráció részletes szabályait tartalmazza. Ennek értelmében a jövőben csak azok szavazhatnak az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon, akik előzetesen kérik felvételüket a névjegyzékbe. A feliratkozás a következő ciklus összes választására érvényes lesz. A regisztrációs időszak a szavazást megelőző 15. napon lezárul, majd a voksolás után újrakezdődik.

Ismert, Orbán Viktor július 27-én jelentette be, hogy bevezetik az előzetes választási feliratkozást az országgyűlési választásoknál. A parlament az alaptörvény módosításával szeptember 29-én kötötte előzetes regisztrációhoz a választójog gyakorlását. A 2014-es választásra jövő szeptember 1-jén indul majd az önkéntes feliratkozás.

Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Az alapkamat legutóbb 2011. január 25-étől november 30-áig állt 6 százalékon, ennél alacsonyabb szintre 2010. február és 2011. január 25. között került a kamat.

Gyöngyösi kiverte a biztosítékot

Kedden Gyöngyösi Márton hétfői parlamenti felszólalása közfelháborodást keltett. A politikus az izraeli–palesztin konfliktus kapcsán azt mondta: „pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”. Felszólalását kedden az államfő, a kormány, a házelnök, illetve – a Jobbik kivételével – valamennyi parlamenti párt, továbbá több civil szervezet is elítélte. Giró-Szász András kormányszóvivő szerdán a kabinet álláspontját megerősítve azt mondta: a kormány világossá szeretné tenni minden állampolgár számára, hogy megvédi őket az ilyen inzultusoktól. Pénteken Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Péntek8 című műsorában azt mondta: a Jobbik jelenti az egyik legkomolyabb nemzetbiztonsági kockázatot ma Magyarországon. Csütörtökön kiderült, a Fidesz az országgyűlési törvény módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a jobbikos Gyöngyösi felszólalásához hasonló esetekben utólag is lehessen pénzbírságot kiszabni az országgyűlési képviselőkre.

Novák Előd jobbikos képviselő szerdán este minden parlamenti képviselőnek elektronikus levelet küldött, amelyben tájékoztatást kért, hogy a magyaron kívül rendelkezik-e más állampolgársággal. Az LMP-s Ertsey Katalin többek között azt írta, hogy izraeli és piréz állampolgár, a magyar állampolgárságát pedig vásárolta. A Jobbik lemondásra szólította fel Ertseyt, aki úgy nyilatkozott: levelében a jobbikos politikus kérdésének abszurditására akarta felhívni a figyelmet.

400 milliárdos megtakarítás

Csütörtökön a parlamentben vitanapot tartottak a közműszolgáltatásokról. Rétvári Bence államtitkár kijelentette: a kormány a felmerült fogyasztóvédelmi tapasztalatok alapján további határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy csökkenjenek a magyar családokra háruló – energetikai szolgáltatók erőfölényére visszavezethető – adminisztratív és anyagi terhek. Kiemelte, az Orbán-kormány intézkedéseinek hatására a földgázárak alacsony szinten tartásával a fogyasztók az elmúlt két évben több mint 400 milliárd forintot takarítottak meg.

Az Országgyűlés kedden fogadta el azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében mégsem mentesülnek a közművezetékek után fizetendő adó alól a földgázszállítási és a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító tulajdonában álló vezetékek. Mindezek mellett az Országgyűlés elfogadta a nemzetgazdasági miniszter módosító javaslatát is, így a közműadót fizetnie kell a Molnak és az MVM-nek is. A kabinet körülbelül 60 milliárd forintos többletet remél a költségvetésben éves szinten.

Állami kézbe kerülnek az E.ON földgázipari érdekeltségei

Orbán Viktor kormányfő és Johannes Teyssen, az E.ON elnök–vezérigazgatója pénteken szándéknyilatkozatot írt alá az Országházban az E.ON-csoport magyarországi földgázipari érdekeltségeinek MVM-re való átruházásáról. Az E.ON gázüzletágának visszavásárlási szándékát augusztus 25-én jelentette be a miniszterelnök. „A kétharmados többségét a kormány olyan konfliktusokra is használta, hogy visszavettük a Mol-részvényeket az oroszoktól, visszavettük a vízművek egy részét […] a franciáktól, vissza fogjuk vásárolni pillanatokon belül az E.ON-t a németektől” – sorolta akkor Orbán. Négy nappal később a kormányfő már tárgyalt is Johannes Teyssennel, az E.ON igazgatótanácsának elnökével.

A visszavásárlás bejelentése – a nonprofit közműcégek kialakításának egyik lépéseként – illeszkedik a kormány azon céljához, hogy megállítsa a rezsiköltségek emelkedését, hiszen így állami lehetőséggé válik a nagykereskedelmi gázárak alakítása. Orbán pedig pénteken arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy a kabinet a rezsi csökkentésén dolgozik. „A közszolgáltatások nem arra valók, hogy abból valaki pénzt keressen, ez a szektor nem a profit világa” – mondta a miniszterelnök.

Nem teljesíthető a pedagógusok követelése

A héten folytatódtak az egyeztetések a pedagógus-szakszervezetek és a szaktárca között, Hoffmann Rózsa azonban pénteken kijelentette: nem teljesíthető a pedagógus-szakszervezetek húszszázalékos béremelési követelése. Mint mondta, ez csaknem 300 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek éves szinten. Egy költségvetési hiánnyal küzdő államnak ez nem is lehet tárgyalási alap – szögezte le.

Orbán a legnépszerűbb

A Századvég 2012. november végén készített és pénteken közölt közvélemény-kutatásából kiderült: kismértékben csökkent a bizonytalanok aránya és növekedett a választási hajlandóság. A Fidesz előnye a legnagyobb ellenzéki párthoz képest továbbra is jelentős mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében. A miniszterelnök személyének preferenciáját illetően Orbán Viktort a választók 32 százaléka, Bajnai Gordont 19 százaléka látná szívesen Magyarország kormányfőjeként.

Pénteken fény derült arra is, a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok több mint ötszörösét fordították tanácsadásra, mint az Orbán-kabinet a teljes második ciklus során tervezi. A Miniszterelnökség által nyilvánosságra hozott adatsor ráadásul különböző okok miatt hiányos: Gyurcsányék 16,8 milliárdos keretében nincs benne a médiafigyelésre, jogi tanácsadásra és hirdetésekre elköltött összeg.

Hozzászólás a beszélgetéshez

RSS